آزمون تأثیر رویکردهای قضاوتی زبان در کاهش فاصلۀ انتظارات حسابرسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بستان‎آباد، ایران

چکیده

در حال حاضر فاصلۀ انتظاراتی در حسابرسی، عمده‎ترین و مهم‎ترین چالش این حرفه تلقی می‎شود. اگرچه حرفۀ حسابرسی همواره تلاش‎های متعددی برای کاهش این فاصله داشته است، ولی شواهد حاصل از پژوهش­های اخیر نشان می‌دهند که این فاصله همچنان به‎قوت خود باقیست. تداوم این امر می‌تواند موجب کاهش نقش، اهمیت و جایگاه حرفۀ حسابرسی و ایجاد بحران‎ها و مشکلات حقوقی و معنوی برای آن شود. در این پژوهش، به ارزیابی تأثیر میزان صراحت زبان در گزارش حسابرس در کاهش فاصلۀ انتظارات حسابرسی پرداخته شده است. گزارش حسابرسی اساسی‎ترین وسیلۀ ارتباط حسابرسان با مخاطبان بوده، به‎همین دلیل دانش حسابرسی نیز توجه زیادی به آن داشته است. در تعریف صراحت زبان در گزارش حسابرسی، از آخرین یافته‎های علوم زبان‎شناسی و روان‎شناسی و حرفۀ حسابرسی استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده نیز به‎صورت طرح آزمایش تجربی بوده و با استفاده از نرم‎افزار ویژۀ طراحی‎شده مبتنی بر وب اجرا شده است. نتایج حاصله به‎صورت قوی، از تأثیر افزایش میزان صراحت در گزارش حسابرسی در کاهش فاصلۀ انتظارات حسابرسی حمایت‎کرده و به نظر می‌رسد که در محیط‎های واقعی نیز می‌توان با پیروی و تأکید بر این رویکرد اقدام به کاهش این فاصله کرد. اگرچه حرفۀ حسابرسی نیز در سال‎های اخیر به این امر توجه کرده است، ولی به نظر می‌رسد که تلاش‎های آن چندان مؤثر و کافی نبوده و رویکردهای ارائه شده در این پژوهش، می‌تواند کمک شایانی به این حرفه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of the Judgmental Approaches of Language in Reducing Audit Expectation Gap

نویسندگان [English]

  • Sasan Mehrani 1
  • Ali Akbar Nonahal Nahr 2
1 Associate Prof., Accounting, Management Faculty, University of Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Accounting, Islamic Azad University, Bostan Abad Branch, Iran
چکیده [English]

Now in auditing, expectation gap is considered the major challenge of this profession. Despite several efforts made by this profession in order to reduce this gap, but research show that this gap severely exists. Continuation of this issue can to declining of the role, importance and position of this profession, which bring crisis, legal problems, and moral challenges. In this research, we evaluate the effects of language vividness in audit report to reducing the audit expectation gap. Audit report is the main medium of communication between auditors and their addressees, there fore, audit profession pays more attention to it. To define the language vividness in audit report, we use recent findings of linguistics, psychology and audit profession. In this research, we used the experimental method by the application of a designed web–based software Results, deliberately supported the effects of enhancing language vividness in audit report to reducing audit expectation gap. It seems that, already in real environments we can follow this approach to reduce and minimize this gap. However auditing profession has paid more attention to this issue, but it seems that its efforts was not enough influential, and approaches presented in this research can be helpful to this profession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing
  • Audit Expectation Gap
  • Language Vividness
  • Auditor report
حساس یگانه، ی.، خالقی بایگی، ا. (1383). فاصلۀ انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده‎کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، (35): 44-29.##
خوش‎طینت، م. (1377). اثرات ارائۀ صورت‎های مالی بر قضاوت سرمایه‎گذاران در تصمیمات سرمایه‎گذاری. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، (24 و 25): 165-135.##
رهنمای رودپشتی، ف.، نیکومرام،‌ ﻫ.، نونهال نهر، ع. ا. (1391). ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (2): 72-47.##
ظریف فرد، احمد (1378)، مشکل ابهام و عدم صراحت در حسابداری. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، (28): 55-33.##
نیکخواه آزاد، ع.، مجتهدزاده، و. (1378). بررسی حوزه‎های مسئولیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده‎کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرسان مستقل، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، (26 و27): 70-5.##
نیکومرام،‌ ﻫ.، رهنمای رودپشتی، ف. و نونهال نهر، ع. ا. (1392). ارزیابی تأثیر به‎کارگیری الزامات استاندارد حسابرسی تجدید نظر شده 700 در کاهش فاصلۀ انتظارات حسابرسی. فصلنامه حسابداری مدیریت، (17): 92-75.##
Chong, K. M. & Pflugrath, G. (2008). Do different auditor’s report formats affect shareholders’ and auditors’ perceptions? International Journal of Auditing, 12 (3): 221-241.##
Epstein, M. J. & Geiger, M. A. (1994). Investor views of audit assurance: Recent evidence of the expectation gap. Journal of Accountancy , 177 (1): 60-66.##
Frank, K. E., Lowe, D. J. & Smith, J.K. (2001). The expectation gap: Perceptual differences between auditors,Jurors and Students. Managerial Auditing Journal, 16 (3): 145 -149.##
Gay, G., Schelluch, P. & Baines, A. (1998). Perceptions of messages conveyed by review and auditor’s reports. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 11 (4): 472-494.##
Gernsbacher, M. A. (1996). The structure building framework: What it is, what it might also be and why. in Graesser, B.K.B.A.C. (ed.), Models of Text Understanding, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.##
Glanzer, M., Fischer, B. & Dorfman, D. (1984). Short-term storage in reading. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 23:
467–86.##
Gramling, A. A., Schatzberg, J.W. & Wallace W. A. (1996). The role of undergraduate auditing coursework in reducing the expectation gap. Issues in Accounting Education, 11(1): 131 -160.##
Gray, G. L., Turner, J. L., Coram, P. J., & Mock, T. J. (2011).  Perceptions and misperceptions regarding the unqualified auditor’s report by financial statement preparers, users, and auditors. Accounting Horizons, 25 (4): 659-684.##
Hatherly, D., Innes, J. & Brown, T. (1991), The expanded auditor’s report: An empirical investigation. Accounting and Business Research, 21 (84): 311-319. ##
Holt, G. & Moizer, P. (1990). The meaning of auditor’s reports. Accounting and Business Research, 20 (78): 111-121.##
Humphrey, C., Moizer, P. & Turley, S. (1993). The audit expectation gap in Britain: An empirical investigation. Accounting and Business Research, 23 (91A): 395-411.##
Innes, J., Brown, T. & Hatherly, D. (1997). The expanded auditor’s report – A research study within the development of SAS 600. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 10 (5): 702 -717.##
International Federation of Accountants (IFAC) (2008). International Standard on Auditing (ISA) 700: The independent auditor’s report on a complete set of 25 general purpose financial statements. Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements 2008 Edition, Part I, New York, NY: IFAC.##
Manson, S. & Zaman, M. (2001). Auditor communication in an evolving environment: Going beyond SAS 600 auditor’s report on financial statements. British Accounting Review, 33 (2): 113 -136.##
McEnroe, J. & Martens, S. C. (2001). Auditors’ and investors’ perceptions of the expectation gap. Accounting Horizons, 15 (4): 345 -358.##
Salehi, M. & Rostami, V. (2009). Audit Expectation Gap: International Evidences, International Journal of Academic Research, 1(1):
140-146.##
Salvary, Stanley C. W. (2005). Accounting in context of communication, language, and information theories: A partial analyses, working paper.##
Siddiqui, J., Nasreen, T. & Choudhury -Lena, A. (2009). The audit expectations gap and the role of audit education: the case on an emerging economy. Managerial Auditing Journal, 24 (6): 564 -583.##