مطالعۀ تجربی رابطه بین حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری و محافظه‎کاری حسابداری (دیدگاه قراردادهای کارآ یا دیدگاه تحریف سیستم‎های اطلاعاتی؟)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری، مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

چکیده

این پژوهش به‎دنبال این است که نشان دهد چگونه گزارشگری محافظه­کارانه بر تصمیم‎های مالی شرکت­ها، به‎خصوص حساسیت جریان نقد سرمایه­گذاری­ آنها اثر می­گذارد. بر این اساس، رابطه بین حساسیت جریان نقد سرمایه­گذاری و محافظه­کاری حسابداری و همچنین کنش رفتاری برخی متغیرهای کنترلی در بیان این رابطه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. این پژوهش در شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی سال­های 1383 تا 1389 انجام شد. روش آماری پژوهش، استفاده از روش رگرسیون چند متغیره است و برای برآورد مدل، از روش رگرسیون داده­های ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد بین شاخص حساسیت جریان نقد سرمایه­گذاری و شاخص محافظه­کاری حسابداری، رابطۀ منفی معناداری وجود دارد. این یافته با دیدگاه قراردادهای کارآ همخوانی دارد. به‎گونه­ای که شرکت­های با درجه بالاتر گزارشگری محافظه­کارانه، حساسیت جریان نقد سرمایه­گذاری کمتری خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Study of the Relationship between Investment-Cash Flow Sensitivity and Accounting Conservatism (Efficient Contracting View or Distortion of Information Systems View?)

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassani
Assistant Prof., Head of Accounting Department, Management & Social Science Faculty, Islamic Azad University-Tehran North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study examined whether reporting conservatism is related to firms' financial flexibility as manifested in their corporate financial decisions, namely their investment–cash flow sensitivity. In other words, the relationship between investment-cash flow sensitivity and accounting conservatism has investigated and the effect of some control variables on this relationship has examined. This study is done in Tehran Stock Exchange listed companies over the period 2004 to 2011 by using panel data method in multivariate regression models. The results showed that there was significant and negative relationship between investment–cash flow sensitivity and accounting conservatism. This finding supported the Efficient Contracting View. It means that firms with greater reporting conservatism should experience lower investment-cash flow sensitivity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficient Contracting View
  • Distortion of Information Systems View
  • Accounting Conservatism
  • Investment-Cash Flow Sensitivity
اسدی، غ. و جلالیان، ر. (1391). بررسی تأثیر ساختار سرمایه، سهام‎داران و بزرگی شرکت بر میزان اعمال محافظه­کاری در شرکت­ها. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 67، صص. 14-1.##
اعتمادی، ح. و احمدی­دستجردی، ح. (1389). بررسی عوامل اثرگذار بر محافظه­کاری حسابداری در واحدهای تجاری با استفاده از شاخص­های مختلف محافظه­کاری. پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.##
بنی­مهد، ب. (1385). تبیین و ارائه الگو برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری. رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.##
پورحیدری، ا. و غفارلو، ع. (1390). تأمین مالی و تغییرات سطح محافظه­کاری مشروط حسابداری. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 66، صص. 28-15.##
ثقفی، ع. و سدیدی، م. (1387). تأثیر محافظه­کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 18، صص. 24-1.##
ثقفی، ع. و نادری کروندان، ک. (1390). محافظه­کاری در گزارشگری مالی: مقایسه دیدگاه منافع قراردادی با دیدگاه تحریف اطلاعات. مجله پژوهش­های تجربی حسابداری مالی، سال اول، شماره 2، صص. 28-9. ##
حسنی، م.، سعیدی، ع. و جمالی، ح. (1390). نقش حسابداری محافظه­کارانه در تصمیم­گیری نسبت به سطح نگهداشت وجه­نقد. پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.##
خالقی مقدم، ح. و احمدخان بیگی، م. (1390). رابطه محافظه­کاری و بهنگام بودن سود خالص با اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 18، شماره 64، صص. 18-1.##
ستایش، م. و جمالیان­پور، م. (1389). بررسی وجود محافظه­کاری در گزارشگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت­های حسابداری، دانشگاه شیراز، سال دوم، شماره اول، پیاپی 58، صص. 74-51.##
کاشانی­پور، م.، راسخی، س، نقی­نژاد، ب و رسائیان، ا. (1389). محدودیت­های مالی و حساسیت سرمایه‎گذاری به جریان­های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت­های حسابداری، دانشگاه شیراز، سال دوم، شماره دوم، ، صص. 74-51.##
کردستانی، غ. و حدادی، م. (1388). بررسی رابطه بین محافظه­کاری در حسابداری و هزینه سرمایه. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 3، صص. 50-23.##
کریمی، ف. و صادقی، م. (1388). محدودیت­های مالی داخلی و خارجی و رابطه آن با سرمایه­گذاری دارایی­های سرمایه­ای در شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 4، صص. 58-43.##
مجتهدزاده، و. و فرشی، ز. (1391). بررسی رابطه محافظه­کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه­گذاری مدیران در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 67، صص. 104-91.##
مهرانی، ک. و ابراهیمی کردلر، ع. و حلاج، م. (1390). بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه­کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 18، شماره 63، صص. 128-113.##
15. Agca, S., Mozumdar, A. (2008). The impact of capital market imperfections on investment-cash flow sensitivity. Journal of Banking and Finance, 32 (2): 207–216.##
16. Duchin, R., Ozbas, O. and Sensoy, B. A. (2010). Costly external finance, corporate investment and the subprime mortgage financial crisis. Journal of Financial Economics, 97 (3): 418-435.##
17. Fazzari, S., Hubbard, G., and Petersen, B. (1988). Financing Constraints and Corporate Investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1: 141-195.##
18. Francis, J., LaFond, R.Z., Olsson, P. and K. Schipper. (2003). Costs of Capital and Earnings Attributes. http://www.ssrn.com.##
19. Francis, J.R. and Martin, X. (2010). Acquisition Profitability and Timely Loss Recognition. Journal of Accounting and Economics, 49 (1-2): 161-178.##
20. Givoly, D. and Hayn, C. (2000). The Changing Time Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Accounting Become More Conservative?. Journal of Accounting & Economics, 29 (3): 287-320.##
21. Guariglia, A. (2007). Internal Financial Constraints, External Financial Constraints, and Investment Choice: Evidence from a Panel of UK Firms. Centre for Finance and Credit Markets, Working Paper.##
22. Hayashi, F. (1982). Tobin’s Marginal Q and Average Q: A Neoclassical Interpretation. Econometrica, 50 (1): 213-224.##
23. Hovakimian, A. and Hovakimian, G. (2009). Cash flow sensitivity of investment. European Financial Management, 15(1), 47-65. ##
24. Jimmy, L. (2010). The Role of Accounting Conservatism in Firms’ Financial Decisions. Kellogg School of Management, Northwestern University.##
25. Kaplan, S. and Zingales, L. (1997). Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?. Quarterly Journal of Economics, 112 (1): 169-215.##
26. Paek, W., Chen, L.H. and Sami, H. (2007). Accounting Conservatism, Earnings Persistence and Pricing Multiples on Earnings.http://www.ssrn.com.##
27. Penman, S., and Zhang, X. (2002). Accounting Conservatism, The Quality of Earnings and Stock Returns. Accounting Review, 77 (2): 237-264.##
##