دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-147