بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با میانجی‎گری مالکیت نهادی در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (مالی) دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در اینپژوهشرابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با میانجی‎گری مالکیت نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش پیش رو ابتدا رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام را مورد بررسی قرار می‎دهد و سپس به تأثیر میزان مالکیت سرمایه‎گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام می‎پردازد. در این پژوهش کیفیت سود براساس پنج معیار، ارزش پیش‎بینی‎کنندگی سود، اقلام تعهدی، گزارش‎دهی صادقانۀ سود، گزارش‎دهی به‎موقع سود و پایداری سود اندازه‎گیری و میزان مالکیت سرمایه‎گذاران نهادی در سه سطح مالکیت نهادی زیاد، متوسط و کم طبقه‎بندی شده است. آزمون فرضیه‎ها‎ی پژوهش به‎کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و با استفاده از روش پانل برای 96 شرکت در دورۀ زمانی 1386 تا 1390 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که بین کیفیت سود و بازده سهام رابطۀ معناداری وجود دارد و با افزایش میزان مالکیت سرمایه‎گذاران نهادی، رابطۀ قوی‎تری بین کیفیت سود و بازده سهام ایجاد می‎شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Earnings Quality and Stock Return, Intermediation of Institutional Ownership in Enlisted Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Golarzi Golarzi 1
  • Zangouri Zangouri 2
چکیده [English]

In this study, the relationship between earnings quality and stock returns has been studied with the mediation of institutional ownership. Present study is evaluating the earning quality and stock return and influence of institutional ownership on the relationship between earning quality and stock return. Earning quality based on five criteria: predictive value of earnings, accruals, representational faithfulness of earning, representational timeliness of earning and persistence of earning and of institutional ownership rate at three levels- high institutional ownership, medium institutional ownership and low institutional ownership is classified. Test hypothesis of this Research by applying multiple regression analysis and panel method for 96 firms during 2007 to 2011 has been performed. The results indicate the meaningful relation between earning quality and stock return and rising of investor’s institutional ownership rate create stronger relation between earning quality and stock return.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • Stock Return
  • Institutional Ownership
  • Representational Faithfulness of Earning
  • Representational Timeliness of Earning
  • Persistence of Earning
اشرف‎زاده، ح. و مهرگان، ن. (1389). اقتصاد سنجی پانل دیتا. تهران: مؤسسۀ تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.####
اعتمادی، ح. و دیانتی دیلمی، ز. (1388). تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارش‎ها‎ی مالی شرکت‎ها‎، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 4 (2): 20-11.####
ایزدی نیا، ن. و نظرزاده، ی. (1388). بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس تهران. مجله توسعه و سرمایه، (3): 110- 87. ####
جهانخانی، ع. و ظریف فرد، ا. (1374). آیا مدیران و سهام‎داران از معیارهای مناسبی برای اندازه‎گیری ارزش شرکت استفاده می‎کنند؟. تحقیقات مالی، (7و8): 66-41.####
حقیقت، ح. و ایرانشاهی، ع. (1389). بررسی واکنش سرمایه‎گذاران نسبت به جنبه‎ها‎ی سرمایه‎گذاری اقلام تعهدی. بررسی حسابداری و حسابرسی، 17 (61): 22- 3.####
راعی، ر.، پویان فر، ا. (1389). مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت.####
شورورزی، م. و پهلوان، ر. (1389). تأثیر اندازه شرکت بر هموارسازی سود. مجله پژوهش مدیریت، 21 (87): 80-69.####
علوی طبری، ح.؛ مشایخ، ش. و نوبهاری، م. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی، مجله توسعه و سرمایه، 3 (6): 76- 57.####
فخاری، ح. و یوسفعلی تبار، ن. (1389). بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (62): 74- 69.####
قائمی، م.؛ جمال لیوانی، ع. و ده بزرگی، س. (1387).کیفیت سود و بازده سهام شرکت‎ها‎. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 15 (52): 88-71.####
کردستانی، غ. و مجدی، ض. (1386). بررسی رابطه بین ویژگی‎ها‎ی کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 14 (48): 104-85.####
مؤمنی، م. و فعال قیومی، ع. (1389). تحلیل آماری با استفاده از spss. تهران: انتشارات آگاه.####
مرادزاده فرد، م. و زارع زاده مهریزی، م. (1391). تأثیر پاداش هیأت مدیره و مالکیت نهادی بر مدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 5 (18): 152- 137.####
نصرالهی، ز. و عارف منش، ز. (1389). بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس تهران. مجله دانش حسابداری، 1 (3): 138- 117. ####
نوفرستی، م. (1378). ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی. تهران: انتشارات رسا.####
نیکو مرام، ﻫ. و فتحی، ز. (1390)، تأثیر استانداردهای ملی حسابداری ایران بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، 4 (8): 45-31.####
Bahatacharya, N., Desai, N., and Venkataraman, K. (2010). Earning Quality and Information Asymmetry. Working paper, Retrieved from: http:// www.ssrn.com.####
Bellovary, J., Giacomino, D. and Akers, M. (2006). A review of Bankruptcy Prediction Studies: 1930 to present. Retrieved from: http://www. ebsco.com.####
Bohl, M. and Brzeszcynski, J. (2009). Do institutional investors destabilize stock prices? Evidance from an emerging market, Journal of international fianancial market, Institution & Money, 16 (4): 370-386. ####
Boubakri, F. (2012). The Relation between Accruals Quality, Earning Persistance and Accruals Anomaly. Journal of Economics and Finance, 4(6): 51-62####
Bushee, B. J. (1998). The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment behavior. Accounting Review, 73 (2): 305-334.####
Chan, K., Chan, L., Jagadeesh, N., and Lakonishok, J. (2006). Earning Quality and Stock Returns. Journal of Business, 43 (3): 1-47.####
Chen, F., Hope, O. K., Li, Q. and Wang, X. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets, The Accounting Review, 86 (4): 1255-1288.####
Cornett, M. M., Marcus, A., Tehranian, H. and Sauderes, A. (2007). The impact of institutional ownership on corporate operating performance, Journal of Banking & Finance, 31(3): 1771- 1794.####
Dechow, P. (1994). Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance the Role of Accounting Accruals. Journal of Accounting and Economic, 18 (1):  3-42.####
Dechow, P. M., Ge, W., and Schrand, K. M. (2010). Understanding Earning Quality. Working paper, Retrieved from: http://www.ssrn.com.####
Elyasiani, E., and Jia, J. (2010). Distribution of Institutional Ownership and Corporate Firm Performance. Journal of Banking & Finance. 34 (2): 606-620.####
Elyasiani, E., Jia, J., and Mao, C. X. (2010). Institutional Ownership Stability and the Cost of Debt. Journal of Financial Markets. 13(1): 475-5000.####
Hadani, M., Goranova, M., and Khan, R. (2011). Institutional Investors, Shareholder activism, and Earning Management. Journal of Business Research, 64: 1352- 1360.####
Haribar, P., and Collins, D.W. (2002). Errors in Estimation Accruals: Implication for Empirical Research. Journal of Accounting Research, 40, 105-134.####
Hermans, s. (2006). Financial Information and Earning Quality: A literature. Working Paper, Retrieved from: http://www.papers.Ssrn. com/sol3/papers. cfm? abstract_id=8977220.####
Hirshleifer, D., Hou, K., and Hong Teoh, S. (2009). Accruals, Cash flows, and aggregate Stock Returns, Journal of Financial & Economics, 91(3): 389-406.####
Hutton, A. P. & Marcus, A. J. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, 94: 67-86.####
Jayesh, K. (2004). Does Ownership Structure Influence Firm Value? Evidence from India, Journal of Finance & Business Ventures, 19 (5): 61-93.####
Kim, D. & Qi, Y. (2010). Accruals Quality, Stock Returns, and Macroeconomic Conditions. The Accounting Review, 85 (3): 937-978.####
Li, K. (2008). Earning Quality & Future Capital Investment. Working paper, Retrieved from: http://www. ssrn.com.####
Lin, F. L. (2010). A Panel Threshold Model of Institutional Ownership and Firm Value in Taiwan, Journal of Financial & Economics, 42 (3):54-62.####
Lougee, B. & Marquardt, C. (2004). Earning Informativeness and Strategic Disclousure and Empirical Analysis of Proforma Earning. The Accounting Review, 79 (): 769-795.####
Myers, S. C. (1977). Determinants of Corporate borrowing, Journal of Financial & Economics, 5: 147-175.####
Penman, S. (2002). Financial statements Analysis and security valuation, Working paper, New York, MY.####
Richardson, S. A. & Sloan, R. G. (2005). Accrual Reliability, Earning Persistence and Stock Prices. Journal of Accounting and Economics, 39 (4): 437-485.####
Richardson, S. A., Sloan, R. G., Soliman, M. T., and Tuna, I. (2001). Information in Accruals about the Quality of Earnings. Working paper, University of Mishigan Business School.####
Schipper, K. & Vincent, L. (2003). Earning Quality. Accounting Horizons, 17 (2): 97-110.####
Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting review, 71(3): 289-315.####
Tao, M. (2012). Financial Reporting Quality and Information Asymmetry. Iaf. Shufe. Edu. cn/ upload/ info/10333_ 1205109070120 pdf.####
Thomakos, D. & Wang, T. (2011). Accruals and the performance of stock returns following external financing activities, The British Accounting Review, 43 (4): 214-229. ####
Tsai, P.J. (2009). Institutional Ownership & Stock Returns. Working paper, Retrieved from: http://www.ssrn.com.####
Velury, U. & Jenkins, D. S. (2006). Institutional Ownership and the Quality of Earning. Journal of Business Research, 59 (9): 1043-1051.####
Wang, Y. (2011). Earning Timeliness and Seasoned Equity Offering Announcement Effect. Journal of Humanities and Social Science, 1(20): 55-69.####
Zouari, A. & Rebai, I. (2009). Institutional Ownership Differences and Earnings Management: A Neural Networks Approach, Journal of Financial & Economics, 34 (4): 42-55.####