بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران

چکیده

به‎دنبال تفکیک مدیریت شرکت‎ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت خدمات حسابرسی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می‎تواند همچون ابزار مراقبت از منافع گروه‎های ذینفع عمل کرده و زمینۀ استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه‎گذاری بهینه با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان را فراهم کند. این پژوهش با هدف مطالعۀ جنبه‎ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه خدمات حسابرسی در ایران، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎پردازد. برای تعیین کیفیت حسابرسی از چهار شاخص تخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، دورۀ تصدی حسابرس و استقلال حسابرس و به‎منظور محاسبۀ کارایی سرمایه‎گذاری از مدل ریچاردسون (2006) استفاده شده است. هدف پژوهش از نوع کاربردی و روش آن از نوع همبستگی و پس‎رویدادی است. با بهره‎مندی از روش نمونه‎گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 100 شرکت نمونه برای دورۀ زمانی 1390- 1385 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه‎های پژوهش از روش داده‎های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد در کل بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، بهبود کیفیت حسابرسی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه‎گذاران و برطرف کردن مشکلات نمایندگی، به‎افزایش کارایی سرمایه‎گذاری منجر می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Audit Quality and Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Badavar Nahandi Badavar Nahandi 1
  • Taghizadeh Khanqah Taghizadeh Khanqah 2
1
2
چکیده [English]

Following the separation of the firm management from their ownership and arising agency and also increase of the information asymmetry between managers and owners, the quality of audit services has found huge importance and it can serve as a tool to take care of the interests of groups concerned and provide proper use of resources by management for optimal investment and maximization of the owners. This research aims to study the economic concequences of audit services in Iran to investigate the relationship between audit quality and investment efficiency of listed companies in Tehran Stock Exchange. We use four proxies for determining quality audits which include auditor industry specialization, auditor reputation, auditor independence and auditor tenure, and we use Richardson (2006) model for measuring investment efficiency. This study is applied and iths research method is correlation and post facto. By deletion sampling method and considering criteria for samples, finally 100 firms were selected as samples of research for the period 2006-2011. To test the hypotheses panel data has been used. The results show that there is a significant positive relationship between audit quality and investment efficiency. Thus, improve of the audit causes to increase investment ffficiency by reducing information asymmetry between management and owners and mitigating the agency problems.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Efficiency
  • Auditor Industry Specialization
  • Auditor Reputation
  • Auditor Tenure
  • Auditor Independence
ثقفی، ع.؛ بولو، ق. و محمدیان، م. (1391). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان‌ نقد آزاد. مجله پیشرفتهای حسابداری شیراز، 3 (3): 63-37.##
حساس یگانه، ی. و آذین فر، ک. (1389). رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (61): 98- 85.           ##
خدایی وله زاقرد، م. و یحیایی، م. (1389). بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‎گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. مجلهحسابداریمدیریت سال سوم، 3 (5): 15-1.##
سجادی، س. ح. و ناصح، ل. (1382). سودمندی حسابرسی مستقل صورت‎های مالی. بررسیهایحسابداریوحسابرسی، 10(33): 91-65. ##
کرمی، غ.؛ بذرافشان، آ. و محمدی، ا. (1390). بررسی ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود. مجلهدانشحسابداری، 2 (4): 82-65. ##
مجتهدزاده، و.؛ آقایی، پ. (1383). عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرس مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‎کنندگان. بررسیهایحسابداریوحسابرسی، 11(38): 76-53.##
مدرس، ا. و حصارزاده، ر. (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‎گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1 (2): 116-85.  ##
مشایخی‌، ب.؛ مهرانی‌، س.؛ مهرانی‌، ک. و کرمی‌، غ. (1384)‌. نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی‌، 12(42): 74-61.##
یعقوب نژاد، ا. و امیری، م. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش‎های حسابرسی و تأثیر عوامل مذکور برضریب همبستگی تغییرات قیمت و تغییرات سود سهام. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1 (1): 74- 55. ##
Azibi, J., Tondeur, H. and Rajhi, M. (2011). Auditor choice and institutional investor characteristics after the Enron scandal in the French context. Int. J. of Economics and Accounting, 2 (1): 32 - 52.##
Bae, G., Choi, S. (2012). Do Industry Specialist Auditors Improve Investment Efficiency? Electronic copy available at: http://ssrn .com /abstract=2145191.##
Biddle, G. and Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81 (5): 963-982.##
Biddle, G., Hilary, G. and Verdi, R.S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48: 112-131.##
Bushman, R. and Smith, A. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting Economics, 32 (1-3): 237-333.##
Chang, X., Dasgupta, S., Hilary, G., (2009). The effect of auditor quality on financing decisions. The Accounting Review, 84 (4): 1085–1117.##
Chen, F., Hope, O.K., Li, Q., Wang, X. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting Review, 86 (4): 1255–1288.##
Cheng, M., Dhaliwal, D., Zhang, Y. (2013). Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting? Journal of Accounting and Economics, 56 (1): 1-18.##
Chow, C. (1982). The Demand for External Auditing; Size, Debt and Ownership Influences. The Accounting Review, 57 (2): 272-290.##
Das, S., Pandit, SH. (2010). Audit Quality, Life-Cycle Stage and the Investment Efficiency of the Firm. Retrieved from http:// www.ssrn. com.##
DeAngelo, L. (1981). Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3): 183-199.##
Dechow, P., Sloan, G. and Sweeney, A. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review, 70 (2): 193-225.##
Fazzari, S., Hubbard, R.G. and Petersen, B. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activities, 1988 (1): 141-206.##
Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76 (2): 323-329.##
Jensen, M. and Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4): 305-360.##
Lambert, R. (2001). Contracting theory and accounting. Journal of Accounting and Economics, 32 (1-3): 3-87.##
Lenard, M., Yu, B. (2012). Do Earnings Management and Audit Quality Influence Over-Investment by Chinese Companies? International Journal of Economics and Finance, 4 (2): 21-30.##
Li, Q., Wang, T. (2010). Financial reporting quality and corporate investment efficiency: Chinese experience. Nankai Business Review International, 1 (2): 197-213.##
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11 (2-3): 159-189.##
Stulz, R.M. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of FinancialEconomics, 26 (1): 3-27.##
Sun, J., Liu, G. (2013). Auditor industry specialization, board governance, and earnings management. Managerial Auditing Journal, 28 (1):
45-64.##
Watts, R. L. and Zimmerman, J. L. (1983). Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence. Journal of Law & Economics, 26 (3): 613-633.##
Wurgler, J. (2000). Financial markets and the allocation of capital. Journal of Financial Economics, 58 (1-2): 187-214.##
Xin, Q., Zheng, G. and Yang, D. (2007). Corporate group, government control and investment efficiency. Journal of Financial Research, (10): 123-142.##
Xu, X., Wang, X., Han, N. (2012). Accounting conservatism, ultimate ownership and investment efficiency. China Finance Review International, 2 (1): 53-77.##
Zheng, J., He, X. and Wang, H. (2001). Financial constraints in the listed companies investment: explanation from the views of structure of equity. Journal of Financial Research, 11: 92-99.##