بررسی کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به‎موقع بودن) بر ارزش سهام شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد، واحد بروجرد، ایران

چکیده

در این نوشتار رابطه بین کیفیت افشا (شامل قابلیت اتکا و به‎موقع‎بودن) بر ارزش سهام شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‎شود که فرضیۀ اصلی پژوهش به‎شمار می‎رود، تأثیر قابلیت اتکا و به‎موقع‎بودن نیز فرضیۀ فرعی پژوهش هستند. در این راستا، تأثیر تورم نیز کنترل شده است. از آنجاکه با انتشار اطلاعات در بازار، حجم دادوستد اوراق بهادار افزایش می‎یابد، سرمایه‎گذاران می‎توانند به سبد سرمایه‎گذاری بهینه دست یابند که این امر، خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنان می‎انجامد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای متعلق به هر شرکت استفاده می‎شود، این امتیازها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه "کیفیت افشا و اطلاع‎رسانی مناسب" استخراج شده است. ارزش بازار سهام نیز پس از تورم‎زدایی، از داده‌های تاریخی کیفیت افشا سال‎های 1386- 1390 مربوط به پنجاه شرکت برتر بورس استفاده شده است. یافته‎های این پژوهش از طریق رگرسیون به‎روش اینتر  و با نرم‎افزار آماری اس.پی.اس.اس.، انجام شده است و به‎طور کلی نشان می‎دهد که بین کیفیت افشای شرکت‎ها و ارزش سهام تورم‎زدایی‎شده، رابطۀ معنادار وجود ندارد. هچنین یافته‎ها حاکی از عدم وجود رابطۀ معنادار بین قابلیت اتکا و به‎موقع‎بودن با ارزش سهام بازار تورم‎زدایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Disclosure Quality (Including Reliability and Timeliness) on Stock Value of Companies Listed on the Tehran Exchange

نویسندگان [English]

  • Hematfar Hematfar 1
  • Moghadasi Moghadasi 2
1
2
چکیده [English]

The present study attempts to consider the relationship between disclosure quality (including reliability and timeliness) on stock value of companies listed on the Tehran Exchange. This relationship as main hypothesis, and reliability and timeliness as the sub- hypothesis can control the inflation impact. The publication of information on market increase the volume of traded securities, and thus the investors can achieve the optimal portfolio, therefore this leads to an increase in their wealth and prosperity. To measure disclosure quality variable, the scores assigned to each company are used. These points are published by Tehran stock Exchange and through the statement “disclosure quality and proper information”, stock market value has been used after not price increasing. By using historical data of 1386-1390 related to 50 top companies in stock and in the quality of disclosure, The findings of this research from the regression method of Inter, and Pearson annual test by SPSS software show that there is no significant relationship between disclosure quality of companies and the value of de- swelling stock market. Also the findings suggest that there is no significant relationship between reliability and timeliness with value of de- swelling stock.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adequacy of Disclosure
  • timeliness
  • De- swelling
  • Portfolio
ابراهیمی، م. و سعیدی، ع. (1389). تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگی‎های شرکت بر قیمت سهام شرکت‎ها پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (62): 16-1. ##
بهرامفر، ن.؛ شمس عالم، س. ح. (1383). بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیرعادی آتی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 11 (37): 50-23.##
پارسائیان، ع. (1388). حسابداری مالی، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه. ##
پورحیدری، الف. (1389). بررسی عوامل تعیین‎کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (60): 40-23. ##
پورحیدری، الف.؛ سلیمانی امیری، غ. صفاجو، م. (1384): بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 12 (42): 19-3.##
ریاحی بلکوئی، الف. (1381). تئوریهای حسابداری. ترجمه علی پارسائیان، تهران: انتشارات ترمه. ##
سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران). گزارش‎های آماری 1386 تا 1390.##
کمیته فنی سازمان حسابرسی. (1383). استانداردهای حسابداری (نشریه 160). چاپ چهارم، تهران: سازمان حسابرسی کمیته فنی. ##
ملکیان، الف. و سیدآبادی، محمد (1383). بررسی تأثیر اندازه و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. ##
نوروش، الف.؛ حسینی، س.ع. (1388). بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به‎موقع بودن) و مدیریت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16 (55): 134-117.##
Hail, L. (2002). The impact of voluntary corporate disclosure on the extant cost of capital for Swiss. The European Accounting Review, 11(4):  741-773.##
Owusu-Ansah, S. (1998). The impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe. The International Journal of Accounting, 33(5): 605-629.##