رابطه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنّتی با ارزش افزوده بازار شرکت‎ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران

2 استادیار آمار کاربردی، گروه آمار و ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد شرکت‎ها، فرآیندی است که به سهامداران و سرمایه‎گذاران در اتخاذ تصمیم‎های بهینۀ سرمایه‎گذاری کمک می‎کند. این پژوهش اثر محتوای نسبی و فزایندۀ اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی را در مقایسه با معیارهای سنّتی، مانند بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص پس از کسر مالیات و سود هر سهم بر ارزش افزوده بازار، معیار مطلوبی برای ارزیابی عملکرد شناسایی کرده و مورد بررسی قرار می‎دهد. فرضیه‎ها‎ی این پژوهش با استفاده از ساختار داده‎ها‎ی ترکیبی و مدل‎ها‎ی اقتصادسنجی مربوطه، برای نمونه‎ای شامل 140 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‎ها‎ی 1390-1385 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‎ها‎ی پژوهش نشان می‎دهد که محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی نسبت به بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص پس از کسر مالیات و سود هر سهم در بیان تغییرات ارزش افزوده بازار برتری ندارد، اما ورود همزمان ارزش افزوده اقتصادی در کنار معیارهای سنّتی، توان توضیحی ارزش افزوده بازار را افزایش می‎دهد. به‎گفته‎ای، ارزش افزوده اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Content of Economic Value-Added and Traditional Criteria on Firms’ Markets Value Added

نویسندگان [English]

  • Asadi Asadi 1
  • Ahmad Zendedel 2
  • Kieanynejad Kieanynejad 3
چکیده [English]

Performance evaluation is a process which helps shareholders to make decisions of optimal investment. So the present study investigates the economic value added of relative and additive information content toward traditional criteria, shareholder salary efficiency- net profit after subtracting tax and the interest of each share on value added of market. Analyzing the findings of the study is based on panel data methodology for 140 listed firms in Tehran Stock Exchange (TSE) over 2006-2010 employing Eviews6 econometric software. Results show that economic value added information content is not greater than information content of Return on Equity, Net Operating Profit after Tax and Earning Per Share - in stating value added of market, but concurrent entrance of economic value added along with traditional criteria increase the explanatory power of added value of the market. In the other word, economic value added has incremental information content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Value Added
  • Market value added
  • Relative Information Content
  • Incremental Information Content
انواری رستمی، ع.؛ تهرانی، ر. و سراجی، ح. (1383). بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی فعالیت‎های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت‎ها‎ی پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 11 (37):  22-3.##
پویان‎فر، ا.؛ رضایی، ف. و صفا بخش، ش. (1389). بررسی رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد با ارزش شرکت‎ها‎ در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (61): 84-71.##
حساس یگانه، ی. و دلخوش، م. (1388). رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1(1): 15-1.##
دارابی، ر. و بانی، م. (1388). ارزیابی میزان همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی، سود خالص و سود عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 1 (1): 136-119.##
زراء نژاد، م. و انواری، ا. (1384). کاربرد داده‎ها‎ی ترکیبی در اقتصاد سنجی، نشریه اقتصاد مقداری، شماره 2(4). 52-21.##
عارفی، ا. (1389). ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‎ها‎ی تصاحب‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17(59): 62-47.##
مشایخی، ب. و طالبی، ا. (1388). آیا ارزش افزوده اقتصادی جایگزین مناسبی برای سود می‎باشد؟ پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1(2): 60-35.##
معین‎الدین، م.، نایب‎زاده، ش. و منصوری، ا. (1389). مقایسه توان تبیین معیارهای سنّتی و نوین در ارزیابی عملکرد. حسابداری مالی، 2 (6): 140-121.##
مهدوی، غ. و حسینی ازان آخاری، م. (1387). بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟ پژوهشنامه اقتصادی، 8 )48 (4): 146-121. ##
نوروش، ا. و حیدری، م. (1383). ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت‎ها‎ی پذیرفته‎شده در بورس تهران با مدل CVA و بررسی رابطه آن مدل با بازده سهام، بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 11(38): 147-121.##
نوروش، ا. و مشایخی، ب. (1383). سودمندی ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداری شرکت‎ها‎ی تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎ها‎ی 81-1375. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 11 (36): 108-95.##
یحیی زاده فر، م.، شمس، ش. و لاریمی، ج. (1389). رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‎ها‎ی سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت‎ها‎ی پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (59): 128-113. ##
Asad Khan, M., Hussain Shah, N. & Rehman, A. (2011). The Relationship between Stock Return and Economic Value added. Working paper, Institute of Management Science.##
Asteriou, D., & Hall, S. G. (2007). Applied Econometrics, A Modern Approach. (2 ed.). China: Palgrave Macmillan.##
Charoendeesawat, S. (2011). The Explanatory Power of Accounting Measures, EVA and MVA on Stock Returns: Evidence from Thailand Stock Market. Business Management, 8: 29.##
De Wet, J.H. (2005). EVA Versus Traditional Accounting Measures of Performance as Drivers of Shareholder Value a comparative Analysis. Meditari Accountancy Research, 13(2): 2- 6.##
Kyriazis, D. & Anastassis, Ch. (2007). The Validity of The Economic Value added Approach: an Empiric a application. European Financial Management, 13(1): 71.##
Lohman, C., Fortuin, L. & Wouters, M. (2004). Designing A Performance Measurement System. European Journal of Operational Research, 6(3): 267.##
Maditinos, D., Sevic, Z. & Theriou, N.G. (2009). Modeling Traditional Accounting and Modern Value-Based Performance Measures to Explain Stock Market Return in Athens Stock Exchange. Journal of Modeling in management, 4(3):182-198.##
Magwegwe. N. (2003). An empirical study into economic value added (EVA) as an indicator of share price in the South African Context. Working paper, University of Natal, 7-21. Retrieved from: http:// researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/handle/10413/3869.##
Sharma, A. K. (2010). Economic Value added- Literature Review and Relevant Issues. International Journal of Economics and Finance, 2(2): 201.##
##
##
##
##