بررسی رابطه بین مازاد سرمایه در گردش و مازاد بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مازاد سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام می‌پردازد که شاخص ارزش‌آفرینی برای سهام‎داران است. برای این امر، اثر سرمایه‌گذاری مازاد در نگه‎داشت وجه نقد و خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونۀ آماری پژوهش شامل 66 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورۀ زمانی 1390- 1383 است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه، به‎روش حداقل مربعات تعمیم‎یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط منفی و معناداری بین سرمایه‌گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی و مازاد بازده سهام وجود دارد. یافته‌ها همچنین حاکی است، در شرکت‌های اهرمی نگه‎داشت وجه نقد در مقایسه با سرمایه‌گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، ثروت سهام‎داران را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Additional Working Capital and Stock’s Excess Return in Tehran Stock Exchange Accepted Companies

نویسندگان [English]

  • Moradi Moradi 1
  • Najjar Najjar 2
چکیده [English]

This research explores the influence of additional investment inworking capital on stock’s excess return as stockholders’ index of Value creation. To do this, the effect of additional investment in cash holding and net operating working capital were examined individually. Sample of the study included 66 companies accepted in Tehran Stock Exchange between 2004- 2011(1383-1390). Test of hypothesis was carried out by multiple regression analysis byEstimatedgeneralized least square (EGLS). The results show that there is a negative significant relationship between additional investment in net operating working capital and stock’s excess return. The results also indicate that in Leveraged companies, cash holding compared with additional investment in net operating working capital, increase shareholders’ wealth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cash holding
  • Net Operating Working Capital
  • Stock’s Excess Return
آقایی، م. ح.؛ نظافت، ا. ح.؛ ناظمی اردکانی، م. و جوان، ع. ا. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 1 (1و2): 70- 53.##
اسلامی بیدگلی، غ.؛ باجلان، س. و محمودی، و. (1387). ارزیابی عملکرد مدل‌های ارزش‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی،10 (26): 40-21.##
اکبری‌مقدم، ب.؛ رضایی، ف. و نوروزی، ع. (1389). مقایسه قدرت پیش‌بینی برای مدل‌های فاما وفرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 3 (1): 76-55.##
ایزدی نیا، ن. و تاکی، ع. ( 1389). بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 5: 139-120.##
بندر، ر. و وارد، ک. (2002). مدیریت استراتژیک مالی. (ترجمه سید محمد اعرابی ومحرم رزمجوئی (1390). تهران: انتشارات مهکامه.##
بهارمقدم، م.؛ محمدرضاخانی، و.؛ و هوشمند زعفرانیه، ر. (1391). بررسی اثر ویژگی‌های خاص شرکت‌ها بر مدیریت سرمایه در گردش. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 2 (4): 89-71. ##
بهارمقدم، م.؛ یزدی، ز.؛ و یزدی، س. (1390). بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، 10: 75-63.##
بهرامفر، ن. و شمس عالم، س. ح. (1383). بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری با بازده غیر عادی آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 11(37): 50-23.##
تهرانی، ر. (1387). مدیریت مالی (چاپ چهارم). تهران: انتشارات نگاه دانش.##
حسن‌پور، ش. (1388). بررسی تأثیر استراتژی‎های سرمایه در گردش بر بازده سهام. فصلنامه حسابداری مالی، 1: 19-1.##
حقیقت، ح. و علوی، س. م. (1392). بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیر عادی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 5 (1): 12-1.##
رضازاده، ج.؛ و حیدریان، ج. (1389). تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‎های ایرانی. فصلنامه تحقیقات حسابداری، 2،(7): 33-20.##
رهنمای‌ رودپشتی، ف.؛ نیکومرام، ﻫ. و شاهوردیانی، ش. (1385). مدیریت مالی راهبردی (ارزش‌آفرینی). تهران: انتشارات کساکاوش.##
ستایش، م. ح.؛ کاظم ‌نژاد، م. و ذوالفقاری، م. (1390). بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقد شوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 3 (3): 74-55.##
عارفی، ا.؛ و دادرس، ع. (1390). پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از استراتژی تحلیل بنیادی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18(65): 98-79.##
عبدالخلیق، ر. و آجین‌کیا، ب. (1379). پژوهش‌های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش‌شناختی. (ترجمه محمد نمازی). شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز##
کردستانی، غ ر. و علوی، ‌م. (1389). بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3 (12): 61-21.##
مجتهدزاده، و. و طارمی، م. (1385). آزمون مدل سه‌ عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش‌بینی بازده سهام. مجله پیام مدیریت، (17 و 18): 132-109.##
میرالماسی، س. ق. (1374). مفهوم تصنعی سرمایه در گردش. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 3 (10و11): 107- 92.##
نوروش، ا.؛ ناظمی، ا. و حیدری، م. (1385). کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 13 (1): 160- 135.##
یحیی‌زاده‌فر، م. و خرمدین، ج. (1387). نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقد شوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15 (53): 118-101.##
یعقوب‌نژاد، ا.؛ وکیلی‌فرد، ح.ر. و بابائی، ا. ر. (1389). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، 2 (2): 137-113.##
Binti Mohamad, N.A., & Binti Mohd Saad, N. (2010). Working Capital anagement: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia. International Journal of Business and Management, 5 (11): 140-147.##
Fama, E.F. & French, K.R. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 47: 427-465. ##
Fama, E.F. and French, K.R. (1993). Common Risk Factors in the Returns of Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33: 3-56.##
Faulkender, M.W. & Wang, R. (2006). Corporate Financial Policy and the Value of Cash. The Journal of Finance, 61(4): 1957-1990.##
Filbeck, G., Krueger, T. and Preece, D. (2007). Working Capital Survey Do Selected Firms Work for Shareholders, Quarterly Journal ofBusiness and Economics, 46 (2): 3-22.##
Gill, A., Biger, N., and Mathur, N. (2010). The Relationship Between Working Capital Management And Profitability: Evidence From The United States. Business and Economics Journal, 2: 1-9.##
Kieschnick, R.L., Laplante, M. and Moussawi, R. (2009). Working Capital Management and Shareholder Wealth. Working Paper, SSRN Electronic Library, SSRN-ID: 1431165.##
Mathuva, D. (2010). The influence of working capital management components on corporate profitability: a survey on Kenyan listed firms. Research Journal of Business Management, 3:1-11.##
Mona, A.M. (2012). The Impact of Working Capital Management Policies on Firm's Profitability and Value: The Case of Jordan. International Research Journal of Finance and Economics, 85:147-153.##
Ogundipe, S.E., Idowu, A., and Ogundipe, L.O. (2012). Working Capital Management, Firm’s Performance and Market Valuation in Nigeria. International Journal of Social and HumanSciences. 6: 143-147.##
Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R. (2006). Does the contribution of corporate cash holdings and dividends to firm value depend on governance?. Journal of Finance, 61: 2725-2751.##
Ruta, A. & Eric, M. (2011).Cash Holdings, Working Capital and Firm Value: Evidence from France. Working paper, www.ssrn.com.##
Smith, K. (1980). Profitability versus Liquidity Tradeoffs inWorking CapitalManagement, in Readings on the Management of Working Capital. New York: West Publishing Company.##
##