اثرکیفیت افشا برانواع مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران

چکیده

استفاده‎کنندگان اطلاعات مالی، همواره در پی اطلاعات با کیفیت هستند؛ زیرا افشای این‎گونه اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکت و سرمایه‌گذاران را کاهش می‎دهد می‎. به همین دلیل بر اساس نظریۀ نمایندگی، انتظار می‎رود که مدیران به دستکاری سود اقدام کنند. بدین منظور در پژوهش پیش رو، اثر سطح کیفی افشا بر انواع مدیریت سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا برای ارزیابی سطح کیفی افشا، از معیار کیفیت شفافیت و افشای مؤسسۀ استاندارد اند پورز با انجام تعدیلاتی استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون‌ چندمتغیره و روش داده‌های تابلویی، بیانگر رابطۀ معنادار و منفی بین سطح کیفی افشا و مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی سود است. همچنین نتایج با استفاده از الگوی رگرسیون لاجیت، بیانگر رابطۀ معنادارِ منفی بین مدیریت کلی سود و سطح کیفی افشا است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Disclosure Quality on the Various Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khodamipour 1
  • Ali Reza Khorshidi 2
  • Ali Shirzad 2
1 Associate Prof. in Accounting of Shahid Bahonar, Kerman University, Iran
2 M.Sc. in accounting, Vali-e- Asr University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Users of financial information are always looking for
quality financial information, because Disclosure of such information
reduces the information asymmetry between company management
and investors. Due to information asymmetry between managers and
other stakeholders, according to agency theory we expect that
Managers manipulate earnings. For this purpose, in this study the
effect of the quality level of disclosure on different methods of
earnings management will be assessed. In this study, to assess the
quality level of disclosure the modified criterion transparency and
disclosure based on Standard and Poor institution were used. Results
of research using methods of multivariate regression and panel data
indicate a negative and significant relationship between the level of
disclosure quality and accrual earnings management and real earnings.
Furthermore, results using logit regressions indicate a negative and
significant relationship between Aggregate level of Earnings
Management and the quality level of disclosure quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual-based Earnings Management
  • Aggregate Level of Earnings Management
  • Disclosure Quality
  • Information Asymmetry
  • Real Earnings Management