بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه‌های تجاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

چکیده

با توجه به مطالعات بین‌المللی و شکاف موجود در مطالعات داخلی، این پژوهش رابطۀ میان برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری و وضعیت کلی اقتصاد در بین سال‌های 1380 تا 1391 را مورد بررسی قرار داده است. معیارهای مختلفی برای کیفیت سود وجود دارد، دو مورد از مهم‌ترین آنها، ضریب واکنش سود و پایداری سود است که در این پژوهش به بررسی این دو در وضعیت‌های مختلف اقتصادی پرداخته شده است. به‎دلیل وجود معیارهای متعدد برای اندازه‌گیری وضعیت کلی اقتصاد، در این مقاله چرخه‌های تجاری نماینده‌ای برای وضعیت کلی اقتصاد در نظر گرفته شده است. بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و آزمون فرضیه‌ها، مشاهده شد که وضعیت اقتصادی بر واکنش سرمایه‌گذاران به سود حسابداری تأثیر می‌گذارد؛ به‎گونه‎ای که این واکنش به سود، در دورۀ رکود نسبت به دورۀ رونق بیشتر است. همچنین وضعیت اقتصادی بر پایداری سود تأثیر می‌گذارد؛ به‎طوری که پایداری سود در دورۀ رونق نسبت به دورۀ رکود کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Earnings Quality over the Business Cycle

نویسندگان [English]

  • gholamreza karami 1
  • vahid eftekhari 2
1 Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to international research and gap in internal
investigations, this research examined the relationship between some
accounting earnings quality measures with overall economy in the
years between 2002 and 2012. There are several measures for earnings
quality. Earnings response coefficients and Earning Persistence are the
most important of them. Because there are several criteria to measure
the overall economy, in this article business cycles is considered as
representative for the overall economy. Based on the results of the
regression analysis and hypothesis testing, it was observed that the
economic situation affects the investor’s response to accounting
earning and this response is higher in recession than in expansion
period. Also other findings show that overall economy affects the
earnings persistence and this persistence is higher in expansion than in
recession periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycle
  • Earning Persistence
  • ERC