نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری: رویکرد متغیر‌های ابزاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

یکی از راه‌های افزایش اعتبار تجاری، کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین خریدار و فروشنده است. خریداران می‌توانند با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، اطلاعات بیشتری درخصوص وضعیت و عملکرد مالی خود به فروشندگان عرضه کنند؛ عدم تقارن اطلاعاتی موجود را کاهش دهند و از این طریق موجب افزایش اعتبار دریافتی از فروشندگان شوند. پژوهش حاضر، رابطۀ کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا را با میزان اعتبار تجاری در 146 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1383 تا 1395 بررسی کرده است. به‌دلیل درون‌زا بودن دو متغیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون با متغیرهای ابزاری و برآوردگر حداقل مربعات دو‌مرحله‌ای (2SLS) استفاده شد و مقایسه‎ای میان نتایج آن با یافته‌های رویکرد حداقل مربعات معمولی (OLS) به عمل آمد. نتایج رویکرد متغیرهای ابزاری نشان می‌دهد با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا، میزان اعتبار تجاری افزایش می‌یابد. با این حال، نتایج رویکرد حداقل مربعات معمولی فقط گویای تأثیر مثبت و معنادار کیفیت افشا (و نه کیفیت گزارشگری مالی) بر اعتبار تجاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Financial Reporting Quality and Disclosure Quality in Increasing Commercial Credit

نویسندگان [English]

  • Abbas Aflatooni 1
  • Marziye Nemati 2
1 Assistant Prof., Faculty of Economic and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 MSc. Student in Accounting, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

One way to increase business credit is to reduce the information asymmetry between buyer and seller. By increasing the financial reporting quality and disclosure quality, buyers can provide more information to their vendors on their financial position and performance, reduce the existing information asymmetry and thereby increase the received credit from sellers. This research investigates the relationship between financial reporting quality and disclosure quality with commercial credit in 146 firms listed in the Tehran Stock Exchange during 2004-2016. Because the financial reporting quality and the disclosure quality are endogenous variables, to hypotheses testing, this paper uses the instrumental variable approach along with two stage least squares estimator (2SLS) and compares these results with the results of ordinary least squares estimator (OLS). The results of 2SLS approach show that the increase in financial reporting quality and disclosure quality increases the amount of commercial credit. However, the results of OLS approach show that disclosure quality (and not financial reporting quality) has a significant positive effect on commercial credit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial credit
  • Disclosure Quality
  • Financial reporting quality
  • Instrumental variables
  • Two-stage least squares
ابراهیمی‌کردلر، ع.؛ طاهری، م. (1394). تأثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری. بررسی‌های حسابداری، 2(8)، 14-1.
اخگر، م.ا.؛ شانظری، ن. (1394). بررسی رابطۀ بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی تحت شرایط متفاوت ریسکی و علاقۀ سرمایه‌گذاران. دانش حسابداری مالی، 2(2)، 146- 129.
افلاطونی، ع.؛ خزایی، م. (1395). بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 288-269.
ایزدی‌نیا، ن.؛ طاهری، م. (1394). بررسی رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(19)، 101-81.
حیدری، م.؛ قادری، ب.؛ رسولی، پ. (1395). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 372-353.
فخاری، ح.؛ محمدی، ج. (1395). تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت افشای اطلاعات (به موقع بودن و قابلیت اتکا). بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 414-393.
کامیابی، ی.؛ گرجیان مهلبانی، ر. (1395). بررسی اثر سیاست پولی بر رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و اعتبار تجاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 8(3)، 18-1.
مهرانی، س.؛ کامیابی، ی.؛ غیور، ف. (1396). بررسی تأثیر شاخص‌های کیفیت سود بر قدرت مدل‌های پیش‌بینی درماندگی مالی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 126-103.
مهرانی، ک.؛ پروایی، ا. (1393). کیفیت افشا در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(4)، 540-527.
References
Aflatooni, A., & Khazaei, M. (2016). Investigating the effect of accruals quality and disclosure quality on labor investment inefficiency. Journal of Accounting and Auditing Review, 23(3), 269-288. (in Persian)
Akhgar, M.O., & Shanazari, N. (2015). Investigation relationship between quality of financial reporting and information asymmetry under different firm riskiness and investor- interest. Financial Accounting Knowledge, 2(2), 129-146.
(in Persian)
Altunok, F. (2012). Three essays on trade credit. Dissertation, North Carolina State University.
Bharath, S.T., Sunder, J., & Sunder, S.V. (2008). Accounting quality and debt contracting. Accounting Review, 83(1), 1-28.
Bhattacharya, N., Ecker, F., Olsson, P.M. & Schipper, K. (2011). Direct and mediated associations among earnings quality, information asymmetry, and the cost of equity. Accounting Review, 87(2), 449-482.
Biais, B., & Gollier, C. (1997). Trade credit and credit rationing. The Review of Financial Studies, 10(4), 903-937.
Biddle, G., & Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. Accounting Review, 81(5), 963-982.
Bougheas, S., Mateut, S., & Mizen, P. (2009).Corporate trade credit and inventories: new evidence of a trade-off from accounts payable and receivable. Journal of Banking and Finance, 33(2), 300-307.
Brown, S., & Hillegeist, S.A. (2007). How disclosure quality affects the level of information asymmetry. Review of Accounting Studies, 12(2-3), 443-477.
Burkart, M., & Ellingsen, T. (2004). In-kind finance: a theory of trade credit. American Economic Review, 94 (3), 569-590.
Cameron, A.C., & Trivedi, P.K. (2010). Microeconometrics Using Stata. A Stata Press Pub. College Station, Texas.
Cohen, D.A. (2008). Does information risk really matter? An analysis of the determinants and economic consequences of financial reporting quality. Asia Pacific Journal of Accounting and Economics, 15(2), 69–90.
Dai, B., & Yang, F. (2015). Monetary policy, accounting conservatism and trade credit. China Journal of Accounting Research, 8(4), 295-313.
Danielson, M.G., & Scott, J.A. (2004). Bank loan availability and trade credit demand. The Financial Review, 39(4), 579-600.
Deloof, M., & Van Overfelt, W. (2008). Were modern capital structure theories valid in Belgium before World War I? Journal of Business, Finance and Accounting, 35(3-4), 491-515.
Dhieux, A., Severin, E., & Vigneron, L. (2015). Does accounting information quality matter for SMEs’ use of trade credit? Avalable at https://econpapers.repec.org/paper/haljournl/hal-01188869.htm.
Ebrahimi Kordlar, A., & Taheri, M. (2015). Examining the relationship between earnings quality and trade credit. Journal of Iranian Accounting Review, 2(8), 1-14. (in Persian)
Fakhari, H., & Mohammadi, J. (2016). The impact of organizational culture on the information disclosure quality (timeliness and reliability). Journal of Accounting and Auditing Review, 23(3), 393-414. (in Persian)
Ferrando, A., & Mulier, K. (2013). Do firms use the trade credit channel to manage growth? Journal of Banking & Finance, 37(8), 3035-3046.
Francis, J., Lafond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295-327.
Giannetti, M., Burkart, M., & Ellingsen, T. (2011). What you sell is what you lend? Explaining trade credit contracts. Review of Financial Studies, 24(4), 1261-1298.
Heidari, M., Qaderi, B., & Rasouli, P. (2016). The Effect of audit quality on agency costs and information asymmetry: Structural equation modeling approach. Journal of Accounting and Auditing Review, 23(3), 372-353. (in Persian)
Hui, K.W., Klasa, S., & Yeung, P.E. (2012). Corporate suppliers and customers and accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 115-135.
Hyun, J. (2017). Trade credit behavior of Korean small and medium sized enterprises during the 1997 financial crisis. Journal of Asian Economics, 50(1), 1-13.
Izadi Nia, N., & Taheri, N. (2015). The Relation between accounting quality and trade credit. Journal of Empirical Research in Accounting. 5(3), 81-101.
(in Persian)
Kamyabi, Y., & Gorjian Mehlabani, R. (2017). The effect of monetary policy on the relationship between accounting conservatism and trade credit in listed companies of Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 8(3), 1-18. (in Persian)
Kutner, M., Nachtsheim, C., & Neter, J. (2004). Applied Linear Regression Models. 4th edition, McGraw-Hill Irwin
Larcker, D.F., & Rusticus, T.O. (2010). On the use of instrumental variables in accounting research. Journal of Accounting and Economics, 49(3), 186-205.
Martinez-Sola, C., Garcia-Teruel, P.J., & Martinez-Solano, P. (2014). Trade credit and SME profitability. Small Business Economics, 42(3), 561-577.
Mehrani, K., & Parvaei, A. (2014). Disclosure quality in family firms listed in the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, 21(4), 527-540. (in Persian)
Mehrani, S., Kamyabi, Y., & Ghayour, F. (2017). Reviewing the effectiveness of earnings quality indices on the power of financial distress prediction models. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(1), 103-126. (in Persian)
Murfin, J., & Njoroge, K. (2013). The implicit costs of trade credit borrowing by large firms. The Review of Financial Studies, 28(1), 112-145.
Petersen, M.A., & Rajan, R.G. (1997). Trade credit: theories and evidence. The Review of Financial Studies, 10(3), 661-691.
Seifert, D., Seifert, R.W., & Protopappa-Sieke, M. (2013). Trade credit: literature review and research directions. European Journal of Operational Research, 231(2), 245-256.
Van Horen, N. (2007). Customer market power and the provision of trade credit; evidence from Eastern Europe and central Asia. Policy Research working paper, no. WPS 4284. Washington, DC: World Bank.
Wilson, N., & Summers, B. (2002). Trade credit terms offered by small firms: Survey evidence and empirical analysis. Journal of Business, Finance and Accounting, 29(3-4), 317-351.
Yun, K. (2013). Does accounting quality matter for short-term financing? Evidence from firms’ amount of trade credit. Dissertation, University of British Columbia.