تأثیر انتقال ورشکستگی در صنعت بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: در این پژوهش به بررسی انتقال ورشکستگی میان شرکت‌ها در یک صنعت و تأثیر آن بر محتوای اطلاعاتی سود در سال‌های 1394- 1390 پرداخته ‌شده است.
روش: در پژوهش حاضر، اطلاعات مربوط به 19 صنعت و 123 شرکت بورسی را با استفاده از رابطه بازده غیرعادی و سود غیرمنتظره آزمون شده است. این مسئله با مقایسه نمونه‌های فعال در صنایعی که دارای حداقل یک شرکت ورشکسته هستند، نسبت به آنهایی که در صنایع کاملاً سالم فعالیت می‌کنند، صورت پذیرفته است.
یافته‎ها: ورشکستگی در صنعت سبب کاهش محتوای اطلاعاتی سودهای حاوی اخبار خوب شده و بر کاهش ضریب واکنش سودهای حاوی اخبار بد بی‌تأثیر است. علاوه‎بر آن، صنایعی که تنها یک شرکت ورشکسته داشته‎اند، نسبت به صنایعی با بیش از یک نمونۀ ورشکسته، میزان کاهش محتوای اطلاعاتی سودهای دارای اخبار خوب قوی‌تر است.
نتیجه‎گیری: شواهد نشان می‌دهد ورشکستگی میان شرکت‌های هم‎صنعت منتقل شده و کاهش محتوای اطلاعاتی سود را پدید می‎آورد. بر اساس محافظه‌کاری و پایداری نامتقارن سود، در این شرکت‌ها ضریب واکنش سود برای اخبار خوب نسبت به اخبار بد نامتقارن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Bankruptcy Contagion on Earnings Informativeness

نویسندگان [English]

  • Elaheh Ahmadi Amin 1
  • Arash Tahriri 2
1 MSc, Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This study examines the effect of inter-industry bankruptcy contagion on earnings informativeness of surviving firms between 2011 – 2015.
Methods: In this regard, we test the informativeness of 123 companies listed in the Tehran stock Exchange among 19 industries by abnormal return – unexpected earning regression.
Results: Statistical results demonstrate that a firm probability of bankruptcy is negatively associated with informativeness of good news earnings, whereas it has no negative effect on in formativeness of bad news earning. Furthermore, until one bankrupt company exists, earnings in formativeness reduction of good news is more than when a number of bankrupt companies exist.
Conclusion: The result shows that bankruptcy contagion through inter-industry reduces the earnings informativeness of surviving firms. Based on conservatism and Asymmetric profit sustainability, in these companies earning response coefficient is asymmetric for good news compared to bad news.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy contagion
  • Earnings informativeness
  • Asymmetric response
  • Bad news
  • Good news
ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی نسب، علی؛ ممشلی، رضا (1395). تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23(4)، 415-434.
ابراهیمی کردلر، علی؛ محمدی شاد، زهره (1393). بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 21(1)، 1-18.
احمد پور، احمد؛ شهسواری، معصومه؛ عمو زاد خلیلی، علیرضا (1395). بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت‌ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(51)، 1-26.
برادران حسن‌زاده، رسول؛ بادآور نهندی، یونس؛ ذاکری، صغرا (1392). بررسی تأثیر سطوح محافظه‌کاری گزارش‌های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(19)، 106-121.
پورحیدری، امید؛ کوپائی حاجی، مهدی (1389). پیش‌بینی بحران مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(3)، 33-46.
خلیفه سلطانی، سید احمد؛ اسماعیلی، فاطمه (1393). تأثیر چرخه تجاری بر پایداری مدل‌های پیش‎بینی ورشکستگی. پژوهشهای تجربی حسابداری، 4(13)، 1-22.
خواجوی، شکراله؛ امیری، فاطمه السادات (1392). شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر در ورشکستگی شرکت با استفاده از TOPSIS-AHP. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(38)، 69-90.
خواجوی، شکراله؛ فرج پور بندری، فرهنگ (1391). تأثیر ویژگی‎های هیئت‌مدیره بر مدل‎های پیش‎بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون. پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، 1(1)، 107-132.
دارابی، رویا؛ مرادلو، حسین (1390). بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 4(11)، 41-51.
سلیمانی، غلامرضا (1389). ارزیابی کارایی الگوهای پیش‌بینی بحران مالی برای شرکت‌های ایرانی. دانش حسابداری، 1(2)، 139-160.
صحت، سعید (1393). تجزیه‌وتحلیل مقایسه‌ای ورشکستگی شرکت‌های مواد غذایی بر مبنای دو مدل افزایشی تحلیل پوششی داده‌ها و تشخیص تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(43)، 153-184.
عرب مازار یزدی، محمد؛ کرانی، کامبیز (1390). بررسی رابطه بین استراتژی افزایش سود و ضریب واکنش سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18(64)، 113-128.
قدیری مقدم، ابوالفضل؛ غلامپور فرد، محمد مسعود؛ نصیرزاده، فرزانه (1388). بررسی توان مدل‎های پیش‎بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش‎بینی ورشکستگی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. مجله دانش و توسعه، 16(28)، 193-220.
کرمی، غلامرضا؛ سید حسینی، سید مصطفی (1391). سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش‎بینی ورشکستگی. دانش حسابداری، 3(10)، 93-116.
مهدوی، غلامحسین؛ قوهستانی، سمانه؛ حسینی نیا، سمیه (1393). بررسی رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری، 1(4)، 61-80.
مهرانی، ساسان؛ کامیابی، یحیی؛ غیور، فرزاد. (1396). بررسی تأثیر شاخص‎های کیفیت سود بر قدرت مدل‎های پیش‎بینی درماندگی مالی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 103-126.
 
References
Ahmadpoor, A. & Shahsavari, M. & AmoozadKhalili, A. (2016). The survey of factors affecting corporate financial bankruptcy risk. Journal of Empirical Financial Accounting. 13(51), 1-26. (in Persian)
ArabMazar Yazdi, M. & Karani, K. (2011). Surveyingthe relationship between earningincreasing strategy and earning reaction coefficient: Evidence from Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 18 (64), 113-128. (in Persian)
Baidhani, A. & Ariff, M. & Cheng, F. & Karbhari, Y. & Abdullah, A. (2017). Review of Earnings Response Coefficient Studies. Corporate Ownership and Control, 14(3), 299- 308.
Baradaran Hasanzadeh, R. & Badavar Nahandi, Y. & Zakeri, S. (2014). Surveying effect of reporting conservatism levels on the information content of earnings in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies, 4(19), 106-121. (in Persian)
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal ofAccounting and Economics, 1(24), 3-37.
Beaver, W. & McNichol, M. & Wang, Z. (2017). The Information content of earnings announcements: New insights from intertemporal and cross-sectional behavior. Review of Accounting Studies, 23(1), 95-135.
Darabi, R. &Moradlou, H. (2012). Surveying the relationship between information transparency and accounting information content in companies accepted in Tehran Securities Exchange. Journal of Management Accounting, 4(11), 41-51. (in Persian)
Ebrahimi, S. & Bahrami nasab, A. & Mamshali, R. (2017). The impact of financial crisis on the earning quality. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(4), 415-434.
(in Persian)
Ebrahimi Kordlar, A. & Mohammadi Shad, Z. (2014). Surveying the Relationship between credit risk and earning reaction coefficient. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21 (1), 1-18. (in Persian)
Fan, J.P.H. & Guan, F. & Li, Z. & Yang, Y.G. (2014). Relationship networks and earnings informativeness: Evidence from corruption cases. Journal of Business Finance & Accounting, 7 (41), 831-866.
Ghadiri Moghadam, A. & Gholampour Fard, M. & Nasirzade, F. (2009). Investigating the Power of Altman and Ohlson Bankruptcy Forecasting Models in Bankruptcy Forecasting of Companies Accepted in the Stock Exchange. Journal of Science and Development, 16(28), 193- 220.
Helwege, J. (2009). Financial firm bankruptcy and systemic risk. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 1 (20), 1-12.
Hertzal, M. & Officer, M. (2012). Industry Contagion in loan spread. Journal of financial economics, 103: 493-506.
Hillegeist, S. & Keating, E. & Cram, D.P. & Lundstedt, K.G. (2004). Assessing the probability of bankruptcy. Review of Accounting Studies, 9(1), 5-34.
Karami, Gh. & Seyyed Hosseini, M. (2012). The usefulness of accounting information in relation to market information in predicting bankruptcy. Journal of Accounting Knowledge, 3 (10), 93-116. (in Persian)
Khajavi, Sh. & Amiri, F. (2013). Identify the most important factors in corporate bankruptcy by using the TOPSIS- AHP algorithm. Quarterly Journal of Empirical Financial Accounting Studies, 11(38), 69-90. (in Persian)
Khajavi, Sh. & Faraj Poorbandari, F. (2012). The effect of board of directors on Altman & Ellisan bankruptcy prediction models. Applied Research In Financial Reporting, 1(1), 107-132. (in Persian)
Khalife Soltani, A. & Eamaeeli, F. (2014). The effect of business cycle on the stability of bankruptcy prediction models. Empirical Accounting Research, 4 (13), 1-22. (in Persian)
Lang, L. & Stulz, R. (1992). Contagion and competitive intra-industry. effects of bankruptcy announcements. Journal of Financial Economics, 32(1), 45-60.
Lee, H., & Lin, C. (2012). Industry effect, credit contagion and bankruptcy prediction.20th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management. New Brunswick, New Jersey, USA. 2012-09-01.
Mahdavi, GH. & Ghoohestani, S. & Hosseininia, S. (2014). The Survey of relationship between accounting conservatism and earnings reaction coefficient in companies accepted in Tehran Securities Exchange. Journal of Accounting Reviews, 1(4), 61-80. (in Persian)
Mashayekhi, B. & Lotfi, Z. (2016). A Study on Determinants of Earnings Response Coefficient in an Emerging Market. International Journal of Economics and Management Engineering, 10(7), 2479-2482.
Mehrani, S. & Kamyabi, Y. & Ghayour, F. (2017). The Effect of Earnings Quality Indicators on Power of Financial distress Prediction Models. The Iranian Accounting and Auditing Review, 24(1), 103-126. (in Persian)
Mirzaei, M. & Ramakrishnan, S. & Bekri, M. )2016(. Corporate default prediction with industry effects: Evidence from emerging markets. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(3), 161-169.
Neill, J. & Pfeiffer, G. (2005). How does bankruptcy risk affect stock values? The Journal of Applied Business Research, 21(4), 41-48.
Owens, E. (2017). Asymmetric Effects of Default Probability on Earnings Informativeness. The University of North Carolina at Chapel Hill. https://ssrn.com/abstract=1869108
PoorHeydari, O. & Koopae Haji, M. (2010). Predict the corporate financial crisis using a linear-based separation function model. Journal of Financial Accounting Research, 2(3), 33-46. (in Persian)
Sehat, A. (2014). Analysis of food company bankruptcy based on two models (DEA-Additive and DEA-DA). Journal of Empirical Financial Accounting Studies, 11(43), 153-184.
(in Persian)
Soleimani, GH. (2010). Evaluating the effectiveness of financial crisis forecast models For Iranian companies. Journal of Accounting Knowledge, 1(2), 139-160. (in Persian)
Subramanyam, K., & Wild, J. (1996). Going concern status, earnings persistence, and informativness of earnings. Contemporary Accounting Research, 1(13), 251-273.
Zakaria, N. & Bin, A. & Alawiyah, Z. (2013). Default rik and the earnings response coefficient. Evidence from Malaysia. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(6), 535-545.