بررسی اثر شاخص‌های اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

سود خالص در بنگاه‌های اقتصادی نتیجه فعالیت‌های سرمایه‎گذاری، مالی و اقتصادی آن شرکت‌ها است. این فعالیت‌ها ممکن است تحت تأثیر تصمیمات مدیران و عوامل داخلی و خارجی محیطی قرار گیرند. در این مقاله اثر شاخص‌های اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع خودرو و ساخت قطعات، شیمیایی و دارویی) بر اساس صورت‌های مالی سالانه 62 شرکت برای دوره زمانی 1384 تا 1388 بررسی شده است. به‌طور کلی شواهد حاصل از پژوهش بدین صورت بوده که بین اهرم مالی، رشد فروش، متوسط قیمت سهام و تولید ناخالص داخلی با سودآوری رابطه معناداری وجود داشته است. اما بین نقدینگی و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of theInfluence of Key Financial and Economic Indicators on Profitability (Evidence from Stock Exchange Organization of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpour 1
  • Mojtaba Ebrahimpour 2
چکیده [English]

For any business concern the net profit or bottom line for a particular time period is the end result of its investing, financing and operating activities. These activities can be visualized as being influenced by management’s decisions and a host of internal and external environmental factors. This study analyzes the An Investigation of The Influence of Key Financial And Economic Indicators on Profitability of firms for a sample of 64 Iran companies listed in Tehran Stock Exchange (In sectors of Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines, Manufacture of pharmaceuticals and Manufacture of basic chemicals) for a period of 5 years from 1384-1388.
Overall results indicate that there is a significance relationship between and profitability, financial leverage and profitability, sales growth and profitability and average stock price and profitability. But isnot a significance relationship between liquidity and profitability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Average Stock Price
  • Financial Leverage
  • liquidity
  • Profitability.
  • sales growth