دوره و شماره: دوره 18، شماره 66، بهمن 1390، صفحه 1-118 (فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی)