دوره و شماره: دوره 18، شماره 63، اردیبهشت 1390، صفحه 1-190 (بررسی‌های حسابداری و حسابرسی) 
محرک‌های تصمیم تقسیم سود: پیام بازار

صفحه 36-69

عبدارضا تالانه؛ غزال مرتضائی شمیرانی