پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش‌بینی سودآوری

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، ایران

چکیده

در پژوهش‌های پیشین، سودآوری آتی شرکت‌ها را به‌صورت سود عملیاتی سال آتی تقسیم بر میانگین دارایی سال آتی تعریف کرده‌اند. با این تقسیم، سود عملیاتی را به بازده دارایی (ROA) تبدیل و دریافتند پایداری جزء تعهدی کمتر از جزء نقدی سود است و آن را شاهدی بر مدیریت سود تفسیر کردند. در این مقاله بررسی می‌شود آیا پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی در پیش‌بینی سودآوری تحت تأثیر مدیریت سود(صورت کسر ROA) است یا به‌دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد دارایی‌ها (مخرج کسر ROA) است؟ براساس نمونه‌ای متشکل از 1860 مشاهده سال- شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1375تا 1385، فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود رابطه‌ی قوی‌تری با میانگین دارایی‌ها در مخرج کسر معیار سودآوری دارد. در مقابل اجزای تعهدی و نقدی سود با سود عملیاتی سال آتی رابطه‌ی یکسانی دارند. این یافته‌ها حاکی از آن است که پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود ناشی از مدیریت سود نیست، بلکه به‌دلیل تأثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد دارایی‌هاست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Differential Persistence of Accrual and Cash Flow Components of Earnings and Predicting of Future Profitability

نویسندگان [English]

  • Javad Rezazadeh 1
  • Habib Olah Garoosi Garoosi 2
چکیده [English]

Profitability in prior studies is typically defined as one-year-ahead operating income divided by one-year-ahead average total assets. This scaling transforms operating income into return on assets (ROA). Their results reveal that the accrual component of profitability is less persistent than the cash flow component and has been widely interpreted as signaling earnings management. Accordingly, we investigate whether differential persistence of the accrual and cash flow components of profitability is attributable to their differential impacts on one-year-ahead operating income (the numerator of ROA) or one-year-ahead average total assets (the denominator of ROA)? We test hypotheses based on sample includes 1860 firm-years observation in Tehran Stock Exchange for the 10-year period 1375 to1385 and results reveal that accruals are more highly associated than cash flows with invested capital in the denominator of the profitability measure. In contrast, accruals and cash flows have no differential relation to one-year-ahead operating income. This suggests that the lower persistence of accruals versus cash flows may not be due to earnings management but may rather be due to the effect of growth on future profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrued Earnings
  • Growth
  • Operating Cash Flows
  • Profitability
  • Return on assets