بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیرمنتظره و محافظه‌کاری در حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی محافظه‌کاری و اقلام تعهدی غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران است. از آن‌جاکه اقلام تعهدی غیر‌منتظره بیشتر تحت اعمال‌نظر مدیریت است، انتظار می‌رود سطح محافظه‌کاری ناشی از اقلام تعهدی، بیشتر متأثر از اقلام تعهدی غیرمنتظره باشد و نه اقلام تعهدی منتظره. در پژوهش حاضر از دو مدل جونز تعدیل‌شده و جونز تعدیل‌شده با جریان‌های نقدی غیر‌خطی برای تفکیک اقلام تعهدی به اجزاء منتظره و غیرمنتظره استفاده شده است. نتایج آزمون نمونه‌ی پژوهش شامل 95 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادر تهران طی دوره‌ی 1380 تا 1385، حاکی از این است که اقلام تعهدی غیر‌منتظره حاصل از مدل جونز تعدیل‌شده رابطه‌ی مثبت و معناداری با محافظه‌کاری دارد؛ اما درباره‌ی تأثیر اقلام تعهدی غیرمنتظره حاصل از مدل جونز تعدیل‌شده با جریان‌های نقدی غیر‌خطی بر محافظه‌کاری نتیجه معناداری مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Relationship between Conservatism and Unexpected Accruals in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • kaveh Mehrani 1
  • Ali Ebrahimi Kordlar Ebrahimi Kordlar 1
  • Mohammad Hallaj 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between conservatism and unexpected accruals in Tehran Stock Exchange (TSE). Because, unexpected accruals are affected by management discretion, it is anticipated that the conservatism reflected in accruals is mainly due to unexpected accruals. In this research, the modified Jones model and the modified Jones model with non-linear cash flows were used for decomposing total accruals into expected and unexpected accruals. The test results of the research sample that includes 95 Listed Companies in Tehran Stock Exchange during years 1380-1385 shows that the unexpected accruals from the modified Jones model have significant positive relationship with conservatism. But, there is no any significant evidence of impact of the unexpected accruals from the modified Jones model with non-linear cash flows on conservatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Timeliness
  • Conservatism
  • Tehran Stock Exchange(TSE)
  • Unexpected Accruals