محرک‌های تصمیم تقسیم سود: پیام بازار

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه، ایران

چکیده

این پژوهش با استفاده از داده‌های 314 شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی 1372 تا 1382، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود می‌پردازد. برخلاف پژوهش‌های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست‌های تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تأثیر تقسیم سود بر قیمت‌های سهام در بورس پرداخته‌اند، پژوهش حاضر ضمن درنظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود می‌پردازد. نتایج بررسی ما نشان می‌دهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم ‌سود اثرگذار هستند. برخلاف پژوهش‌های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت‌های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم ‌سود به‌دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم ‌سود گروه کاهش‌دهنده لحاظ می‌شود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمی‌شود. درباره‌ی تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم ‌سود، در گروه کاهش‌دهنده‌ها شواهد ضعیفی به‌دست آمد که نشان می‌دهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dividend Drivers: Market Signals

نویسندگان [English]

  • Abdol Reza Talaneh 1
  • Ghazal Mortezaee Shemirani 2
چکیده [English]

Abstract: Using data of 314 manufacturing firms listed on Tehran Stock Exchange for the period 1994-2004, this paper empirically investigates the dividend decision. Unlike previous Iranian papers investigated the dividend policy, factors affecting dividends, and the effects of dividends on the stock prices, present paper focuses on the dividend decision and the effects of market factors on the dividend decision. Our results show that of the firm-based factors, only prior year dividend, current earnings, prior year earnings, and current earnings changes affect on dividend decision, and unlike prior researches, no strong evidences on the other firm based variables such as growth opportunities; leverage ratio, firm size, and ownership concentration are obtained. It seems also that current stock price return is considered by the firms deciding to reduce dividend. For the firms reducing dividends, weak evidences are obtained showing that the greater the current stock price is, the fewer dividends are paid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Decision
  • Firm-based Variables
  • Market-based Variables