دوره و شماره: دوره 18، شماره 65 - شماره پیاپی 747587، آذر 1390، صفحه 1-198 (بررسی‌های حسابداری و حسابرسی) 
مقایسه‌ی اظهار نظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی در پیش‌بینی ورشکستگی

صفحه 63-78

مسعود بختیاری؛ احمد زنده دل؛ مهدی اسماعیل‌زاده باغ سیاهی