رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر میزان دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که دریابیم چه عواملی و تا چه اندازه بر میزان دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه مؤثر هستند. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران از ابتدای سال 1384تا پایان سال 1387 است. با بررسی متغیرهای مستقل این پژوهش شامل افق زمانی پیش‌بینی(کوتاه‌مدت یا بلندمدت)، دفعات تجدیدنظر گزارش سود پیش‌بینی شده سال گذشته، نوع اظهارنظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال گذشته، نوع صنعت و اندازه شرکت از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و ضریب تعیین به این نتیجه دست یافتیم که از بین عوامل گفته شده، افق پیش‌بینی زمانی و نوع صنعت بر دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها مؤثرند و میزان اثرگذاری این دو عامل بر متغیر وابسته به‌ترتیب اولویت، نوع صنعت و سپس افق زمانی پیش‌بینی تعیین شده است. بین سایر عوامل با دقت پیش‌بینی سود رابطه معناداری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Setting the priority of the factors influencing the amount of accuracy of profit prediction of accepted companies in Tehran Stock Exchange in the time of capital growth

نویسندگان [English]

  • Hamid Haghighat 1
  • massood bakhtiary 2
  • Mohamad Taghi Beheshtipour 3
1
2
3
چکیده [English]

This study aims to review what factors and to what extent can influence the amount of accuracy of profit prediction of accepted companies in Tehran Stock Exchange in the time of capital growth. The statistical society includes the accepted companies in Tehran Stock Exchange since early 1384 to the end of 1387. Analyzing the independent variables such as horizontal predictive length (short- term/long- term), the frequency of reviewing the predicted profits of the last year’s report, auditor’s view on the last year’s statements, the type of the industry, and the company’s size through multiple regression analysis, variance analysis, and coefficient of determination, we concluded that from among the above-mentioned factors, horizontal predictive length, and the type of the industry influence the accuracy of the companies, predicted profits and it was determined that by the order priority the type of the industry and the horizontal predictive length can influence the independent variable respectively. No meaningful correlation was seen between the other factors and the accuracy of predicted profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor’s view on the last year’s statements
  • Company’s size
  • Profit prediction
  • Type of the industry