مقایسه‌ی اظهار نظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی در پیش‌بینی ورشکستگی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه حسابداری، نیشابور، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه آمار، نیشابور، ایران

3 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه حسابداری، نیشابور، ایران

چکیده

یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصتهای سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش‌بینی درماندگی مالی است. از این‌رو، ارزیابی اثربخشی گزارشهای حسابرسی در شناسایی شرکتهای ورشکسته و مقایسه‌ی آن با توان پیش‌بینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی میتواند مفید باشد.. فرضیه زیربنایی به این شرح است: اظهارنظر حسابرس مستقل در شرایط ابهام در مورد تداوم فعالیت (گزارش تعدیل شده) میتواند ورشکستگی در دوره مالی بعد را بهتر از متغیرهای مالی به‌صورت توأم پیش‌بینی کند. فرضیه گفته شده با استفاده از یک نمونه شامل 60 شرکت تولیدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 الی 1387 (7 سال) توسط مدل آماری لجستیک و آزمون مک نمار مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه پژوهش بیانگر این بود که متغیرهای مالی به‌صورت توأم و اظهارنظر حسابرس مستقل، هر دو توانایی پیش‌بینی ورشکستگی در دوره مالی آتی را دارند اما اظهار نظر حسابرس مستقل دارای برتری معناداری نسبت به متغیرهای مالی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison to woo independent auditors and financial variables in predicting bankruptcy

نویسندگان [English]

  • Massood Bakhtiary 1
  • Ahmad Zendedel 2
  • Mahdi Esmaeilzadebaghsiyahi 3
چکیده [English]

One way that can be used to good advantage of investment opportunities and a better allocation of resources, is predicting financial failure or bankruptcy. The study tries to evaluate accuracy and effectiveness of the audit reports in identifying bankrupt firms, and compare it to predictability of bankruptcy by the financial variables. Criteria for diagnosis of bankruptcy companies, subject to article 141 of commercial law is. The Infrastructure hypothesis is as follows: Independent auditor's report in terms of uncertainty about going concern can predict bankruptcy in the next fiscal period better than financial variables simultaneously. The above hypothesis using a sample of 60 manufacturing companies listed in Tehran Stock Exchange during 1381 to 1387 (seven years) by logistic statistical model and McNamara test were tested. Results from this study suggests that financial variables simultaneously and independent auditor's report, both have the ability to predict bankruptcy in the next fiscal period, but the independent auditor's report is significantly superior to the financial variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankrupt firm
  • going concern
  • Modified audit report