بررسی ارتباط بین معیارها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد منتخب در ارزیابی عملکرد شرکت‏های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 1. دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ایران

3 کارشناس ارشد در گروه حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ایران

چکیده

در این پژوهش به ارزیابی عملکرد شرکت‏های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1383- 1388 که پرتفوی سرمایه‌گذاری فعال داشته‌اند. بر اساس معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو پرداخته شده و به‌منظور بررسی دقیق‌تر کارایی شرکت‏های سرمایه‌گذاری از شاخص‌های حجم معاملات، نقدشوندگی، اندازه و متنوع بودن پرتفوی نیز استفاده شده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه اطلاعات مورد نیاز مشاهده شد که توزیع داده‌ها نرمال نبوده؛ بنابراین از آزمون‌های ناپارامتریک برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. فرضیه اول پژوهش بر اساس آزمون‌های فریدمن و ویلکاکسن نتایج مختلفی در ارتباط با ارزیابی عملکرد شرکت‏های سرمایه‌گذاری بر اساس سه معیار ارزیابی بیان کرد و نشان داد کنترل سطح ریسک سیستماتیک موجود در بازار در این شرکت‏ها بهتر از سطح انحراف معیار نسبت به بازده پرتفوی آن‌ها است. همچنین آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی از بین شاخص‌های پژوهش تأثیر مثبت و معنادار حجم معاملات پرتفوی این شرکت‏ها را بر بازده آن‌ها را آشکار کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study relation between selected ratios & measures in Investment Companies at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani 1
  • Amaneh Hasbaei 2
  • Hamed Ahmadinia 3
چکیده [English]

the aim of this paper is evaluating performance of investment companies that have had active portfolio management during 1383 to 1388 in Tehran stock exchange. In order to assess their performance, we used some selected Risk-Adjusted ratios with considering another measures likes the liquidity, size, turnover and being diversified in their portfolio. After gathering data and statistical analyzing them, we realized the distribution of data is not normal. Therefore, we used nonparametric tests to examining hypotheses. The result of first hypotheses showed that performance of the companies is different by using three ratios and Wilcoxen test showed the companies have had better control on systematic risk and have had less control on their SD return. Furthermore, ANOVA test showed that the returns of the companies have positive and meaningful related to turnover of their portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment companies
  • Performance Evaluation Ratios
  • Performance measures