بررسی عوامل مؤثر بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بین¬المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی،

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر واکنش بازار به اعلان سودهای فصلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383 تا سه ماهه اول سال1386 می‌پردازد. 5 عامل زمان اعلان، اندازه شرکت، نوع صنعت، تعداد اعلان های سود و تعداد سایر اطلاعیه‌های شرکت با داده‌های مرتبط با 523 مورد اعلان سود فصلی توسط 94 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. براساس روش شناسی رویدادپژوهی، واکنش بازار در قالب تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام از 20 روز قبل تا20 روز پس از روز اعلان سود فصلی (دوره رویداد) ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد، هرچه سودهای فصلی زودتراعلان شود محتوای اطلاعاتی بیشتری خواهد داشت. نوع صنعت و تعداد سایر اطلاعیه‌ها در دوره رویداد بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی مؤثر است.همچنین هرچه تعداد اعلان‌های سود توسط شرکت‌ها کمتر باشد، بار اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی کمترخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Information Content of Quarterly Earnings Announcements

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ghaemi 1
  • Ali Bayat 2
  • Taher Skandarlee 3
چکیده [English]

This study examines the factors that affect the reaction of market to quarterly earnings announcements of firms listed on the Tehran Stock Exchange. Five factors including the timing of earnings announcements, firm size, industry, the number of earnings announcements, and the number of other announcements are investigated. We used event study methodology. The market reaction is examined by investigating stock trading volume and price changes, during 20 days before to 20 days after the announcement day. For a sample of 523 earnings quarterly announcement (by 94 companies) during 1383 to 1386 (first quarter), we show early announcements have more information content than later announcements. The industry affects the information content of quarterly earnings announcements. The lower the number of earnings announcements, the more informative the quarterly earnings announcements. We also find the number of other announcements in event period has an effect on the information content of quarterly earnings announcements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Content
  • Quarterly Earnings Announcement
  • Stock Return
  • Trading volume