پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از استراتژی تحلیل بنیادی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اهمیت متغیرهای اساسی صورت های مالی در پیش‌بینی بازده‌سهام به‌وسیله‌ی استراتژی تحلیل بنیادی است. یازده علامت بنیادی بر اساس توانایی‌شان در پیش‌بینی بازده شامل موجودی‌کالا، حساب‌های دریافتنی، سرمایه‌گذاری‌ها، حاشیه‌سود‌ ناخالص، بازده دارایی‌ها،تغییرات بازده دارایی‌ها، جریان وجوه‌نقد، اقلام تعهدی، تغییرات اهرم مالی، تغییرات نقدینگی و تغییرات گردش دارایی‌ها در محاسبه نمره بنیادی شرکت‌ها منظور شده است و شرکت‌ها با توجه به نمره بنیادی به دو پرتفوی با نمره بالا و پایین تقسیم می‌شوند و بازده آن‌ها از ابتدای ماه پنجم سال بعد تا 15 ماه بعد از آن محاسبه شده است.جامعه‌ی آماری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378-1389 هستند. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد نمره بنیادی رابطه مثبت و معنا‌داری در سطح 1 درصد با بازده سهام دارد. متغییرهای موجودی‌کالا و تغییرات گردش دارایی‌ها رابطه مثبت معنادار و سرمایه‌گذاری‌ها دارای رابطه منفی معنادار در سطح 1 درصد با بازده بودند. آزمون تی‌-استیودنت نیز نشان داد، میانگین بازده پرتفوی با نمره بنیادی بالا(26/49درصد)، بزرگ‌تر از پرتفوی با نمره بنیادی پایین(57/25) است و در نتیجه با استفاده از استراتژی تحلیل بنیادی، می‌توان بازده مثبتی به‌دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Stock Return by Fundamental Analysis Strategy

نویسندگان [English]

  • Asghar Arefi 1
  • Abbas Dadras 2
چکیده [English]

the aim of this paper is to show the importance of key variables of financial statements in Predicting Stock Return by Fundamental Analysis Strategy. Eleven fundamental signals have been chosen based on their predictive ability with respect to returns. These signals are: inventory, accounts receivable, investments, gross Margin, return on assets, variation in return on assets, cash flow, accruals, leverage, liquidity, assets turnover. Sample period is 1378 to 1389. Stocks at each fiscal year of the, are assigned given fundamental scores (F-Score) in two portfolios: A low F-Score portfolio and a high F-Score portfolio. Returns are calculated from the fifth month of next year to fifteen months after that. Results of Spearman’s correlation show that the F_Score, inventory and asset turn over variables have positive and statistically significant correlations with future returns. However, investments variable has a negative correlation. T-student test shows that Buy and Hold Return Mean (BHR) of the high F-Score portfolio is greater than BHR Mean of the low F-Score portfolio. Therefore, we could have a positive return by Fundamental Analysis Strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy and Hold Return
  • Financial Statements
  • Fundamental Analysis