تحلیل پس‌بهینگی رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در دنیای متغیر بورس اوراق بهادار، تعیین شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل آن‌ها امری ضروری به‌نظر می‌رسد. با داشتن شاخص‌های مؤثر و شناخت ضریب اهمیت هریک از آن‌ها، سرمایه‌گذار قادر خواهد بود از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده، انتخاب مناسب را انجام دهد. در این مقاله ما ابتدا شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری را شناسایی کرده و با استفاده از تکنیک TOPSIS، شرکت‌های پذیرفته شده را برحسب شاخص‌‌های گفته شده رتبه‌بندی می‌کنیم سپس با ارایه روشی شاخص‌های حساس را تشخیص داده و حساسیت رتبه‌بندی شرکت‌ها را مبتنی بر تغییرات حساس‌ترین شاخص‌ها می‌سنجیم. نتیجه نشان می‌دهد، پنج شاخص سود ناویژه به فروش، درآمد هر سهم(EPS)، نسبت توزیع سود(DPR)، افزایش تعداد تولید و در آخر پوشش هزینه‌های مالی، شاخص‌های حساس بوده‌اند. از بین این شاخص‌ها EPS به‌دلیل ایجاد کمترین تغییرات، حساس‌ترین شاخص شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensitivity Analysis of Ranking the Factors Influencing the Investment Decision in Tehran Stock Exchange Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Ezat Asgharizadeh 1
  • Farnaz Hajzavar 2
چکیده [English]

In the changing world of the stock exchange, determining and analyzing the attributes influencing Investors decisions of Tehran stock exchange seems to be a necessary concern. Having these influential investment attributes and knowing their importance make a capability that investor can choose the best selection among listed companies. In this paper, first we identify the appropriate attributes and use TOPSIS technique to rank the participating companies according to influential attributes, then we propose a method to recognize critical attributes and finally we perform a sensitivity analysis to examine the sensitiveness of our ranking by variation of critical attributes. Result shows that five sensitive attributes are: gross profit to sales ratio, earning per share (EPS), dividend pay-out ratio (DPR), production growth ratio, and times-interest-earned ratio. Among them, because of the minimal variations, EPS was recognized as the most sensitive attribute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influential Investment Indices
  • Investment
  • multi attribute decision making
  • Sensitivity Analysis
  • Tehran Stock Exchange