بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه‌های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین خصوصیات هیئت‌مدیره و نوع گزارش حسابرسان مستقل است. نمونه‌ی آماری پژوهش شامل 187 شرکت طی سال‌های 1384 تا 1388 است. روش آماری برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، «آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک» است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، رابطه‌ی منفی و معنادار بین افزایش در «تعداد اعضای هیئت مدیره» و گزارش مقبول حسابرس و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین افزایش در «نسبت مالکانه» و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد. «عدم‌تغییر در اعضای هیئت مدیره سال جاری نسبت به سال قبل» به‌صورت منفی و معنا‌دار بر گزارش مقبول حسابرس تأثیر می‌گذارد و بین افزایش در «نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام» و گزارش مقبول حسابرس رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد. رابطه‌ی منفی و معنادار بین «تغییر در حسابرس سال جاری نسبت به سال قبل» و گزارش مقبول حسابرس و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین افزایش در «نرخ بازده دارایی‌ها» و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Characteristics of Board of Director on Reporting of Independent Auditors and Accepting Companies which Was Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abbaszadeh 1
  • Hashem Manzarzadeh 2
چکیده [English]

The purpose of this research is about the effect of characteristic of board of directors on independent auditing report and companies which was accepted in Tehran stock Exchange. The research hypothesis is based on relation between these characteristics and independent auditing report. Some other data in this project is consisting of 187 companies during years 2005 to 2009. In this project the way which is related to data is used for testing hypotheses which is mentioned and “Analyzes of Regression logistics. Findings in this research show that there is meaningful and negative relation between president dual-role” and auditing standard report which is accepted between “proportion owners” and auditing standard reports which is accepted and affected, and between “changing in members of Board of directors in this year in compare to last year” and auditing standard report which is accepted, we have meaningful and positive relation. There is meaningful and negative relation between “changing in auditing in this year in compare to last year” and auditing standard report and meaningful and positive relation between the natural reciprocal impact possessions in compare to the value on markets in compare to the duties of stakeholders” and auditing standard report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adverse non Modified Opinions
  • Logistics Regression
  • President Dual
  • Role Proportion of outside Directors
  • the Number of (size) Board of Director