رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ، ایران

2 دکترای حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت حسابرسی مستقل در بازار سرمایه ایران است. جهت نیل به این هدف، پژوهش حاضر با آزمون دو فرضیه که شامل مؤسسات بزرگ حسابرسی و تعداد سال‌های متوالی حسابرسی و با انتخاب 108 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 4 ساله (1384 تا 1387) انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش آزمون فرضیه‌ها در این پژوهش نیز، روش داده‌های ترکیبی (پانل) بوده است. یافته‌های پژوهش بیانگر این مسئله است که بین مؤسسات بزرگ حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما بین تعداد سال‌های متوالی حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام، رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Quality of the External Auditor and Bid-Ask Spread in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Malekian Kalle Basti 1
  • Mahmood Moein Aldin 2
  • Ensieh Kalantari 3
چکیده [English]

The purpose of this research in to examine the relationship between Bid-ask spread and quality of the external audit in the Iran capital market. To achieve this goal we have considered two hypothesis including audit big firm and audit firm tenure and choose 108 companies between accepted companies in Tehran stock exchange for four years (1384 to 1387). The method used in this research for testing the hypothesis is panel data.The findings of the research show that bid - ask spread have a meaningless relation with audit big firms and audit firm tenure have negative relation and they are meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ask Price
  • Audit Quality
  • Bid Price
  • Big.