بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور گیلان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام¬نور، گیلان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش‎بینی سود مدیریت است. بدین منظور دو فرضیه ارایه شده است. فرضیه‌های مزبور وجود روابط معنادار بین خطای پیش‎بینی سود و بازده غیر عادی سهام و همچنین خطای پیش‎بینی سود و ریسک سیستماتیک را بررسی و آزمون کرده‌اند. همچنین برای کنترل اثرات سایر عوامل تأثیرگذار بر مدل، متغیرهای کنترلی نظیر اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شاخص بحران مالی آلتمن نیز در مدل استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها، تعداد 75 شرکت در طی سال‌های 1383 تا 1389 از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران به روش غربال انتخاب شده و متغیرهای پژوهش با استفاده از مدل داده‌های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش، بیانگر وجود یک رابطه مثبت خطی معنادار بین دو عامل خطای پیش‎بینی سود و بازده غیرعادی سهام و نبود رابطه خطی بین خطای پیش‎بینی سود و ریسک سیستماتیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Relationship between Management Forecast Error with Abnormal Rate of Return and Systematic Risk at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehdi Meshki 1
  • Mahmoud Asi Rabbani 2
چکیده [English]

The earning forecast has long consumed the attention of investors, managers, financial analysts, researchers and providers of credit. The main source of information for investors, creditors and others active in the stock market is the forecasted earning in the statements issued by the companies themselves. This paper explores the link between ownership management forecast error with abnormal return among and systematic risk among Irans’s listed companies (Tehran Stock Exchange). We employ financial data of 75 firms listed in Tehran Stock Exchange during 1383 to 1389. Panel Data methodology is used in order to test the hypotheses of this research. Moreover, the effect of the other parameters including the firm size, profitability, financial leverage, book value per market value ratio and Altman's Z score were investigated by introducing them in the model parameters. This paper contains significant and consistent results. The results of testing hypotheses for each of the seven years and the pooled sample show that there is a positive linear relationship between management forecast error and Abnorma return. This study suggests that there is no existence of a linear relationship between management forecast error and Systematic risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal Return.
  • Management forecast Error
  • Management Forecast Precision