ارایه‎ی مدلی نوین در رتبه‎بندی و ارزیابی مالی شرکت‌ها (مطالعه‌ی موردی: صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی شرکت‌ها، رتبه بندی شرکت ها است. به‌دلیل عدم آشنایی متولیان شرکت‌ها و تحلیلگران بازار سرمایه با مدل‌های نوین رتبه‌بندی، اغلب رتبه‌بندی‌ها با مفروضاتی صورت می‌گیرد که شرایط عدم اطمینان در آن لحاظ نمی‌شود. در مقاله حاضر با ترکیب روش AHP با نظریه فازی شرایط عدم اطمینان به‌گونه‌ای منطقی و کاربردی مدلسازی شده است. از آنجایی-که درجه اهمیت نسبت‌های مالی برای گروه‌های مختلف متفاوت است، از اینرو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروه‌های مختلف تأثیرگذار در تصمیمات سرمایه‎گذاران، اوزان شاخص‌ها محاسبه و درنهایت با استفاده از روش TOPSIS شرکت‎های عضو صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 رتبه‎بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a New Model in the Ranking and Corporate Financial Assessment (Basic Metals Industry Case Study in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradzadeh Fard 1
  • noraddin abbassi 2
  • Seyyed Mohammad Moshashaei 2
چکیده [English]

One of the most important tools to determine performance strengths and weaknesses identify opportunities and corporate external threats is Company ranking. Since that custodians of corporate and analystor of capital market have lack of knowledge in new models ranking, most ranking are done with Assumptions that the uncertainty is not considered. We combined fuzzy logic and analytic hierarchy process (AHP) for uncertainty modeling such a manner was a logical and practical. Since that importance of financial ratios are different for different groups, by using a questionnaire distributed among different groups affect investment decisions, weights of finally indicates calculated, then by using TOPSIS model basic metals industry that member Tehran Stock Exchange in 1388 are ranking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic Metal
  • FAHP
  • Ranking
  • TOPSIS.