بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می‌شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایه‎گذاران به هرکدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می‌شود. این مجموعه‌ها با استفاده از مدل CAPM و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به‌دنبال نتایج به‌دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی باعث واکنش مثبت بازار، انحراف با روند ثابت باعث واکنش منفی جزئی و انحراف کاهش اساسی نیز همین روند را درپی داشته است. در روند ثابت، افزایش اساسی باعث واکنش مثبت، ادامه روند ثابت واکنش معنادار جزئی منفی و در کاهش اساسی واکنش منفی معناداری را از طرف بازار داشته است. در روند کاهشی،کاهش اساسی و افزایش اساسی با واکنش منفی جزئی بازار و ادامه روند ثابت با واکنش مثبت مواجه شده‎اند. نتایج ارزیابی‌ها شواهدی به‌دست می‌دهند مبنی بر اینکه بازار با دنبال کردن روندی خاص، واکنش مثبتی به افزایش صورت گرفته از سوی آن روند نشان می-دهد. مادامی‌که بنگاه از روند قبلی خود منحرف نشود، بازار واکنش غیر منتظره‌ای نشان نمی‌دهد. با توجه به این که واکنش بازار در برابر انحراف مثبت اساسی از روندی منفی، واکنشی منفی بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که خبرهای مثبت، در برابر روند منفی با واکنش مناسبی از جانب بازار روبه‌رو نمی‌شود و بازار روند را در این گونه انحرافات دنبال می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Reaction to Substantial Deviations from Dividend Trends

نویسندگان [English]

  • Vahid Mahmodi 1
  • Hadi Mohaghegh 2
چکیده [English]

In this research, the market reaction to the changes of dividends, resulting from the dividend payment trend, is evaluated. In other words, conditions of the reaction of the investors to each of the three trends: increasing trend, decreasing trend, and no major changes trend, is evaluated. Each group is evaluated using CAPM and Fama French 3 Factor (FF3F) methods. Results of the increasing trend show that fundamental positive deviation results in positive reaction of the market; while stable deviation causes minor negative reaction and fundamental negative deviation causes the same, too. In a stable trend, fundamental increase causes positive reaction, continuation of the stable trend causes significant minor negative reaction, and fundamental decrease causes significant negative reaction from the market. In a decreasing trend, fundamental decrease and fundamental increase result in minor negative reaction of the market, and continuation of the stable trend results in the positive reaction. Results of the evaluation show that following a specific trend, the market shows a positive reaction to the increase of the trend. The market would not show an unexpected reaction as long as the institute follows its ongoing trend. With regard to the point that the market reaction to the fundamental positive deviation of a negative trend is negative, it can be concluded that positive news, regarding to a negative trend, would not face a suitable reaction from the market, and the market follows the same trend in these kinds of deviations

کلیدواژه‌ها [English]

  • dividend policy
  • Internal rate of return
  • Significant reaction.
  • Substantial deviations
  • The cumulative abnormal return (Surplus)