بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

چکیده: در این مقاله، تأثیر کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­شود. در این راستا، تأثیر اندازه و اهرم مالی شرکت­ها نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق‌گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه "کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب" منتشر می‌شود، استفاده شد. عملکرد نیز با استفاده از معیارهای حسابداری (بازده دارایی­ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و معیارهای بازار (نسبت بازار به ارزش دفتری و نسبت Q توبین)سنجیده شده است. یافته­های بررسی 110 شرکت در دوره زمانی 1383 الی 1388، بیانگر آن است که رابطه مستقیم و معناداری بین کیفیت افشا با عملکرد جاری و آتی شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. افزون‌بر این، در تمام فرضیه‎ها، رابطه متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم مالی با معیارهای عملکرد معنادار بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Disclosure Quality on the Current and Future Performance of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohammad setayesh 1
  • M Kazemnejad 2
  • A. Sarvestani 3
1 Associate Prof. in Accounting, Shiraz University, Iran
2 Ph. D. Student in Accounting, Shiraz University, Iran
3 MSc. Student in Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

Abstract: In this paper, the effects of disclosure quality on the current and future performance are investigated. In this regard, the effects of firm size and financial leverage are controlled. For measuring the disclosure quality, the scores that assigned to each firms by Securities and Exchange Organization is used. Also, for measuring performance, accounting measures (return on assets and return on equity ratio) and market measures (market value to book value and Tobin's Q ratio), are used. The findings of investigating 110 firms in the 1383 to 1388 show that there is a direct and significant relationship between disclosure quality with current and future  performance of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Furthermore, in all hypotheses, the relationship between size and financial leverage as control variables with performance measures was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure Quality
  • Current Performance
  • Future Performance
  • Size
  • Financial Leverage
بزرگ­اصل، م. (1385). حسابداری میانه، صورت­های مالی. چاپ دوم.  تهران: سازمان حسابرسی-مدیریت تدوین استانداردها.
تالانه، ع. هجران کش‌راد، ح. (1390). بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12، 87-64.
حساس­یگانه، ی. خیرالهی، م. (1387). حاکمیت شرکتی و شفافیت. حسابدار، 203، 79-74.
حساس‌یگانه، ی. نادی‌قمی، و. (1387). نقش شفافیت در اثربخشی حاکمیت شرکتی. حسابدار، 179، 37-32.
دستگیر، م. بزاززاده، ح. (1382). تأثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی.تحقیقات مالی، 16، 103-83.
ستایش، م. کاظم­نژاد، م. ذوالفقاری، م. (1390). بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 9، 74-55.
کاشانی‌پور، م. رحمانی، ع. پارچینی پارچین، م. (1388). رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 57، 100-85.
مشکی، م. (1390). تعیین عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بورسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی. مجله پیشرفت های حسابداری، 60، 119-91.
نمازی، م. شوشتری، ز. (1374). بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، 7و8، 104-82 .
نمازی، م. کرمانی، ا. (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی،53، 100-83.
نوروش، ا. حسینی، س ع. (1388). بررسی رابطه بین کیفیت افشا (به موقع بودن و قابلیت اتکا) و مدیریت سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 55، 134-117.
Amihud, Y & Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal of Financial Economics, 17, 223-249.
Ball, R & Kothari, S.P& Robin A.(2000). The Effect of International Institutional Factors on Properties of Accounting Earning. Journal of Accounting and Economics; 29, 1-51.
Barth, M.E & Schipper, K.(2008). Financial Reporting Transparency. Journal of Accounting, Auditing & Finance; 2, 173-190.
Botosan, C. A.( 1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. The Accounting Review, 3, 323-349.
Brown, S & Hillegiest, S.A.(2007). How Disclosure Quality Affects the Level of Information Asymmetry. Review of Accounting Studies, 12, 443–477.
Bushman, R.M & Smith, A. J.(2003). Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance. FRBNY Economic Policy Review, 9(1), 65-87. 
Chi L.C. (2009). Do transparency and disclosure predict firm performance? Evidence from the Taiwan market. Expert Systems with Applications, 36, 11198–11203
Dhaliwal, D. S & Spicer, B. H & Vickrey D.(1979). The Quality of Disclosure and the Cost of Capital. Joumal of Business Finance & Accounting, 6(2), 245-266.
Diamond, D. W & Verrecchia, R. E.(1991). Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital. The Journal of Finance, 46(4), 1325-1359.
Espinosa, M & Trombetta, M. (2007). Disclosure Interactions and the Cost of Equity Capital: Evidence from the Spanish Continuous Market. Journal of Business Finance & Accounting, 34 (10), 1371-1392.
Foster G. (1986). Financial Statement Analysis. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Gelb, D & Zarowin, P.(2000). Corporate disclosure policy and the informativeness of stock prices. Working Paper, New York University, New York.
Gill, M. S & Vijay, T. S & Jha, S.(2009). Corporate Governance Mechanisms and Firm Performance: A Survey of Literature.The IUP Journal of Corporate Governance, VIII, 1, 7-21.
Healy, P & Hutton, A & Palepu K.(1999). Stock performance and intermediation changes surrounding sustained increases in disclosure. Contemporary Accounting Research, 16, 485–520.
Jensen, M. R, & Marshall B. B & Pugh W. N. (2006). Does quantity reflect quality? Financial disclosure size and future performance.Managerial Finance; 32 (1), 39-50.
Karamanou, I & Vafeas, N. (2005). The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earning Forecasts: An  Empirical Analysis. Journal of Accounting Research, 43(3), 453-486.
Kothari S. P. (2000). The Role of Financial Reporting in Reducing Financial Risks in the Market. Presented at Building an Infrastructure for Financial Stability Conference (Federal Reserve Bank of Boston); 89-102.
Kumar J.(2003). Does Ownership Structure Influence Firm value? Evidence form India. Working paper; [Online]. www.ssrn.com.
Lang, M. H & Lundholm, R. (1993). Cross-sectional determinants of analysts ratings of corporate disclosures. Journal of Accounting Research, 31, 246–271.
Lang, M. H & Lundholm, R. (1996). Corporate Disclosure Policy and Analysts Behavior. The Accounting Review, 71(4), 467-492.