دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-138 
محافظه‌کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم

صفحه 99-118

10.22059/acctgrev.2012.73241

فرزانه فولاد؛ احمد یعقوب نژاد؛ عبدالرضا تالانه