محافظه‌کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

چکیده

چکیده: پژوهش حاضر نقش محافظه‌کاری در کاهش خطر سقوط قیمت سهم شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران را در دوره زمانی 1384-1389 بررسی می‌کند. برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری از معیار cscore خان و واتز (2009) و برای اندازه‌گیری سقوط قیمت سهم از معیار crash کیم و ژانگ (2010) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول دلالت بر آن دارد که محافظه‌کاری می‌تواند سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهم در آینده شود. اما رابطه قوی‌تر بین محافظه‌کاری و سقوط قیمت سهم برای شرکت‌های با عدم‌تقارن اطلاعاتی بالا در آزمون فرضیه دوم به‌دست نیامد. نتایج این پژوهش در فرضیه اول با پژوهش‌های خارجی و داخلی سازگار و در فرضیه دوم با پژوهش کیم و ژانگ (2010) ناسازگار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conservatism and Reduce Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

  • farzaneh fulad 1
  • A Yaghoob Nezhad 2
  • abdolreza talaneh 3
1 MSc. Accounting, Islamic Azad university of north Tehran,Tehran, Iran
2 Associate Prof. Accounting, Islamic Azad university of center Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. Accounting, Islamic Azad university of Firoozkouh, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract: This paper investigates the role of financial reporting conservatism in reducing stock price crash risk using a sample of Iranian firms over the period of 2005-2010. We used khun and watts (2009) CSCORE to measure accounting conservatism, and Kim and Zhang (2010) CRASAH criterion to measure stock price crashes. The result of testing the first hypothesis implies that conservatism reduces stock price crash risk. However, no significant difference was observed for firms with higher information asymetries. The results are consistent with prior researches on the first hypothesis and inconsistent with the second hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Stock price Crash Risk
  • Information Asymmetry
آزاد، ع. (1389). تعریف و مفهوم محافظه‌کاری در حسابداری. فصلنامه حسابدار رسمی، (8).
قائمی، م.، وطن پرست، م. (1384). بررسی نقش اطلاعاتی حسابداری در کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. (41).
فتاحی، ر. (1389). بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.
کردستانی، غ.، و  امیر بیگی لنگرودی،ح. (1387). محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم‌تقارن زمانی سود و MTB به‌عنوان دو معیار ارزیابی محافظه‌کاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. (52).
مهرانی، س.، و محمدآبادی، م. (1388). روش‌های اندازه‌گیری محافظه‌کاری. مجله حسابدار، 23 (206).
مرادی، ج.، ولی‌پور، ه.، و قلمی، م. (1390). تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام. فصلنامه حسابداری مدیریت. 4 (11).
Ball, R. (2009). Market and Political/Regulatory Perspectives on the Recent Accounting Scandals. Journal of Accounting Research, (47), 277-323.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting & Economics, (24), 3-37.
Chen, J., Hong, H., Stein, J. (2001). Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices.  Journal of Financial Economics, 61, 345-381.
Financial Accounting Standards Board (FASB). (1980). Statement of Financial Accounting Concepts no.2, Qualitative Characteristics of Accounting Information. FASB, Norwalk, CT.
Givoly, D., Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative? Journal of Accounting and Economics,29 (3), 287– 320.
Gregoriou, A., Skerratt, L. (2007). Does the basu model really measure the conservatism of earnings?  Working paper, Brunel business school, Brunel University. 
Holthausen, Robert, and Ross L. Watts. (2001). The relevance of the value-relevance literature for financial accounting standard setting. Journal of Accounting and Economics, (31), 3-75.
Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics,(94), 67-86.  
Jin, L., Myers, C.S. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of Financial Economics, (79), 257-292.  
Khan, M., Watts, R.L. (2009). Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, (48), 132-150.
Kim, J. B., Zhang, L., 2010. Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? Available at: (www.ssrn.com)
Kothari, S.P., Shu, S., Wysocki, P.D. (2009). Do Managers Withhold Bad News?  Journal of Accounting Research, (47), 241-276.
Lafond, R., Watts, R. L. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, (83), 447- 478.
Pae, J., D. Thornton and M. Welker. (2005). The link between earnings conservatism and the price to book ratio. On line: (www.ssrn.com).
Roychowdhury, S., Watts, R. L. (2007). Asymmetric timeliness of earnings, market-to-book and conservatism in financial reporting. Journal of Accounting and Economics, (44), 2-31.
Smith, Clifford, and Ross L. Watts. (1992). The investment opportunity set and corporate financing, dividend and compensation policies. Journal of Financial economics, (32), 263-292.
Watts, R. L. (2003a). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. Accounting Horizons, (17), 207-221.
Watts, R. L., (2003b). Conservatism in Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities. Accounting Horizons, (17), 287-301.