تأثیر هزینه‌های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با استفاده از داده‌های 120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی زمانی سال‌های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد، هزینه‌های نمایندگی تأثیر مثبت و معنادار اما، کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Agency Costs and Financial Reporting Quality on Investment Risk at Companies Listed in TSE

نویسندگان [English]

  • hosein sajadi 1
  • saeed hajizadeh 2
  • javad nikkar 2
1 Associate Prof. of Accounting, Shahid Cahmran University of Ahvaz, ahvaz, Iran.
2 MCS, Shahid Cahmran University of Ahvaz, ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract: The aim of this study is to investigate the effect of Agency costs and Financial Reporting Quality on the investment risk in companies listed on the Stock Exchange of Tehran. In this study data from 120 firms in Tehran Stock Exchange for the period between the years 1383 to 1389 were examined. Regression model that used in this research is panel data method with fixed effects approach. The results showed that agency costs have significant positive effect on investment risk and Financial Reporting Quality has significant negative effect on the investment risk of firm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Risk
  • Agency Costs
  • Financial reporting quality
  • Discretionary Accrual Quality
ابزری، م.، صمدی، س.، و تیموری، ه. (1386). بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در محصول مالی. فصلنامه روند، 54 و 55، 123-152.
احمد پور، ا.، و رسائیان، ا. (1385). رابطه معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 46. 37-60
تقوی، م.، جبارزاده کنگرلویی، س.، و خدایاریگانه، س. (1389). تبیین رابطه هزینه‌های نمایندگی و ارزش شرکت با مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و پرتفوی، 3، 109-133.  
خالقی مقدم، ح.، و خالق، ع. (1388). شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن. مطالعات حسابداری، 21، 31- 60.
خدادادی، و.، و کارگرپور، خ. (1388). بررسی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و نسبت‌های نقدینگی با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 1، 60-75.
طالب‌نیا، ق.، و برزیگر، ج. (1387). ارزیابی ریسک‌های شرکت‌های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1(3)، 5-31.
عرب‌مازار یزدی، م.، و طالبیان، م. (1388). کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه. فصل‌نامه مطالعات حسابداری، 21، ص 1-27.
قائمی، م.، و وطن پرست، م. (1384). بررسی اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی حسابداری و حسابرسی، 12(41)، 85-103.
نمازی، م. (1384). بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(2)، پیاپی 43، 147-164.
نمازی، م.، و خواجوی، ش. (1383). سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش­بینی ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 11(38)، 93-119.
نمازی، م.، و مرادی، ج. (1384). بررسی تجربی سازه‌های موثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات حسابداری، 10 و 11، 73-103.Ang, J., Cole, R., & Lin, J. (2000). Agency costs and ownership structure. The Journal of finance, 55, 81-106.
Ashbaugh, H., Collins, D. W., & LaFond, R. (2004). Corporate governance and the cost of equity capital. (Working Paper Series).
Barton, S, L., & Gordon, P, J. (1987). Corporate strategy: Useful perspective for the study of capital structure? Academy of Management Review, 12(1), 67-75.
Beaver, W., Kattler, P., & Scholes, M. (1970). the association between market determined and accounting determined risk measures. The Accounting Review, 45, 645-682.
Brandt, M., Brav, A., Graham, J., & Kumar, A. (2010). The diosyncratic volatility puzzle: time trend or speculative episodes?. Review of Financial Studies, 23 (2), 863–899.
Dechow, P., & Dichev, I. (2002). the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77, Supplement, 35-59.
Denis, D, J., & Denis, D, K. (1994). Majority owner-managers and organizational efficiency. Journal of Corporate Finance1, 91-118.
Francis, j., and et al. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39.64-79
Hamilton, J. (1978). Marketplace organization and marketability: NASDAQ, the stock exchange and the national market system. Journal of Finance, 33, 487-503.
Hube, K. (1998). Time for investing’s four-letter word. Wall Street Journal, January 23, 115-131
Hutton, A, P., Marcus, A, J., & Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R 2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, 94, 67-86.
Jeffrey, L, C., & Fang, X. (2011). Institutional Investors and Crash Risk: Monitoring or Expropriation?. www.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1804697
Jensen, M, C. (1998). Self-Interest, Altruism, Incentives of Agency Theory: Foundation of Organizational Strategy. Harvard University Press.
Jensen, M, C., Meckling, W. (1976). heory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
Lambert, R., Christian L., & Verrecchia, R. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 45, 385-420.
Leuz, C., & Verrecchia, R. (2000). Economic Consequences of Increased Disclosure. Journal of Accounting Research, 38, 91-124.
Levitt, A. (1998). The Importance of High-Quality Accounting Standards. Accounting Horizons, 12, 79–82
Markowitz, H, M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
Misra, D., & Vishnani, S. (2012). Impact of Corporate Governance Regulation on Market Risk. www.vikalpa.com/pdf.
Modigliani, F,. & Miller, M, H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review, 48, 261-297.
Monsen, R, J., & Chiu, D, C. (1968). The Effect of Separation of Ownership and Control on the Performance of the Large Firm. Quarterly Journal of Economics, 82 (August 1968), 435-451.
Pastor, L., & Stambaugh, R. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political Economy, 111, 642-685.
Pastor, L,. & Veronesi, P. (2003). Stock valuation and learning about profitability. Journal of Finance, 58: 1749-1789.
Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2011). Financial Reporting Quality and Idiosyncratic Return Volatility. The Journal of Accounting and Economics, 51, PP 1-20.
Sakawa, H., & Watanabel, N. (2008). Relationship between managerial compensation and business performance in Japan: New evidence using micro data. Asian Economic Journal, 22(4), 431-455.
Tao, M. (2012). Financial Reporting Quality and Information Asymmetry: Evidence from the Chinese Stock Market. iaf.shufe.edu.cn/upload/_info/.../101333_1205170907012.pdf.