بررسی فرضیه گام تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی‌بر آزمون نسبت واریانس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه رازی، ایران

چکیده

چکیده: فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار سهام سال‌هاست از سوی پژوهشگران مورد بحث و بررسی قرار گرفته، از روش­های مختلفی برای آزمودن آنها استفاده شده­است اما توجه کمی به آزمون­های نسبت واریانس شده است. براین اساس، در این مطالعه از آزمون­های نسبت واریانس یگانه لو و مکینل(LOMAC)، چندگانه چاو و دنینگ (CD)، ریچاردسون و اسمیت، بلیر- فرنچ و کانتریراس و بوت­استرپ کیم بهره گرفته می­شود. گفتنی است، در این پژوهش از چهار شاخص قیمتی تپیکس (TEPIX)، صنعت، مالی، قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) در فاصله ابتدای 1386 تا انتهای 1389 به‌صورت روزانه استفاده  می­شود. نتایج حاکی از رد گام تصادفی و در نتیجه عدم­کارایی بازار بودند. بخشی از نتایج این مطالعه همچنین حاکی از رفتار بازگشت به میانگین در شاخص قیمت و بازده نقدی بود..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Random Walk Hypothesis in Tehran Stock Exchange using Variance Ratio Test

نویسندگان [English]

 • Shahram Fattahi 1
 • A Ahmadi 1
 • M Torkaman Ahmadi 2
1 Assistant Prof. of Razi University, Iran
2 MA. in Razi University, Iran
چکیده [English]

Abstract: Random Walk Hypothesis and Stock market efficiency have been examined by researchers for years and different methods have been used to test these hypotheses but little attention has been paid to the variance ratio tests. Accordingly, in this study, the hypothesis is tested with the single Lo & Mackinlay variance ratio test (LOMAC), the multiple variance ratio test of Chow and Denning (CD), Richardson – Smith, Belaire – Franch & Contreras and Bootstrapping Kim .We employed four indices including TEPIX, Financial, Industry and TEDPIX for the period of 2007 to 2011 and the results indicated that the random walk hypothesis is rejected and the stock market is inefficient. Furthermore, there exists mean reversion in TEDPIX index.

 1. تهرانی، ر.، انصاری ح.، سارنج ع. (1387). بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 54، 17- 32.
  جهانخانی، ع.، عبده تبریزی، ح. (1372). نظریه بازار کارای سرمایه. تحقیقات مالی، 7، 1-23.
  راس، ا.، وسترفیلد ر.، بردفورد، ج. (1390). مدیریت مالی نوین (جلد دوم)، ترجمه علی جهانخانی و مجتبی شوری، تهران: انتشارات سمت.
  راعی، ر.، پویان­فر، ا. (1389). مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت.
  فتاحی، ش.، ترکمان احمدی م. (1390). ارزیابی کارآمدی یک شرکت سرمایه­گذاری بیمه­ای با استفاده از آزمون کارایی شکل ضعیف. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، 3، 129-153.
  فتاحی، ش.، ترکمان احمدی م. (1390). بررسی کارایی بازار نفت (مطالعه موردی اوپک). دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، 2، 121.
  فدایی­نژاد، ا. (1373). آزمون شکل ضعیف نظریه بازار کارای سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 5 و6، 6-26.
  نمازی، م. (1382). بررسی عملکرد اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار تهران. انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
  نمازی، م.، شوشتریان، ز. (1375). بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران. تحقیقات مالی، شماره 7و 8، 104-82.

  1.  

  Chang, H.Y. (2006). Testing Weak-Form Efficiency of the Chinese Stock Market. MA Dissertation,University of Technology.
  Charles, A. & Darne, O. (2009). The Random Walk Hypothesis for Chinese Stock Markets: Evidence From Variance Ratio Tests. Economic Systems, 33, 117-126.
  Chow, K.Victor. & Denning. Karen. c. (1993),A Simple Multiple Variance Ratio Test. Journal of Econometrics, 58, 385-401.
  Davidson, R & Flachaire, E. (2000). The Wild Bootsrap. Tamed at Last, Journal of Econometrics, 146, 162-169.
  Fama ,E.F. (1965). The Behavior of Stock Market Price. The Journal of Business, 34-105.
  Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Market:A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of  Finance, 2, 00, 383-417.
  Kim, J.H. (2006). Wild  Bootstrapping Variance Ratio Tests. Economics Letter, 92, 38-43.
  Kim, J.H. & Sham sudden, H. (2008). Are Asian Stock Markets Efficient? Evidence From  New Multiple Variance Ratio Tests?. Journal of Empirical Finance, 15, 518-532.
  Lo, A.W. & Mackinla, A.C. (1988). Stock Market Prices Do Not Follow Random Walk: Evidence From a Simple Specification Test. Review of  Financial Studies, 1, 41-66.
  Lu, W. & Wang, W. (2010). Weak-Form Efficiency of  European Emission Trading Scheme-Evidence From Variance Ratio Tests. International Journal  of  Green Economic, 2, 183-196.
  Milionis, Alexandros.E. (2007). Efficient Capital Markets: A Statistical Definition and Comments. Statistics & Probability Letters, 77, 607-613.
  Pesaran, H. (2010). Predictability of Asset Returns and the Efficient Market Hypothesis. IZA DP, 5037, 1-34.
  Richardson, M. & Smith, T. (1991). Tests of Financial Models in The Presence of Overlapping  Observations. Review of  Financial  Studies, 4, pp:227-254.
  Wright, j.h. (2000). Alternative  Variance  Ratio  Tests  Using  Rank and  Signs. Journal of  Business and  Economic Statistic, 18, 1-9.
  Warthington, Andrew.c & Higgs, H. (2004). Random Walks and Market Efficiency in European equity Markets. Global Journal of Finance, 59-78.
  Whang, Yoon_J. & Kim, J. (2003). A Multiple Variance Ratio Test Using Subsampling. Economic Letters, 79, 225-230.