بررسی تأثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر خطای سود پیش‌بینی شده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز، ایران

چکیده

چکیده: باتوجه به ارتباط مستقیم بین کیفیت حسابرسی وکیفیت گرارشگری مالی، این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیر طول دوره تصدی حسابرسی بر قابلیت پیش‌بینی سود حسابداری با تأکید بر میزان دقت (سطح خطا)سود پیش‌بینی‌شده مدیریت می‌پردازد. با استفاده از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران، نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در سال‌های اولیه دوره تصدی حسابرسی، میزان دقت سودهای پیش‌بینی‌شده مدیریت افزایش(خطای پیش‌بینی کمتر) و پس از آن کاهش (خطای پیش‌بینی افزایش) می‌یابد. این نتایج با فرضیه "تخصص حسابرس" که گویای افزایش کیفیت حسابرسی در سال‌های اولیه دوره تصدی به‌دلیل افزایش شناخت حسابرس از صاحبکار و فرضیه "استقلال حسابرس" که گویای کاهش در کیفیت حسابرسی در سال‌های بعدی طول دوره تصدی است، مطابقت دارد. نتایج این پژوهش شواهد تجربی درباره‌ی چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی فراهم می‌آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Firm Tenure and Earnings Forecasts Accuracy: Evidence from Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • M. Azizkhani 1
 • Alireza safarvandi 2
1 Assistant Prof., Ilam University, Ilam, Iran
2 Graduated master of Accounting, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azaazd University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Abstract:Under the assumption that audit quality is directly related to financial reporting quality, this study examines how audit firm tenure affects audit quality and by its implication, it is associated with the predictability of accounting earnings using management earnings forecasts. Using a sample of firms listed on the Tehran Stock Exchange, our results show that in the early years of audit firm tenure, the accuracy (errors) of earnings forecasts are high (low) and low (high) in the later years of tenure. These results are consistent with the “auditor expertise” hypothesis which predicts higher audit quality in the early years of auditor tenure and the “auditor independence” hypothesis predicting lower quality audits with extended tenure. Overall, our results provide some support for the policy of audit firm rotation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auditor Tenure
 • Auditor Independence
 • Auditor Expertise
 • Management Earnings Forecast Accuracy
 1. رجبی، ر.، و محمدی خشویی، ح. (1387). هزینه‌های نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 5(3)، 35-52.
  مشایخ، ش.،و شاهرخی، س.(1386). بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 14 (50)، 65-82.
  ملکیان، ا.، احمدپور، ا.، رحمانی نصرآبادی، م و دریائی، م. (1389).  عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(61)، 23-38.

  1. نونهال‌نهر، ع.، جبارزاده کنگرلوئی، س.، و پورکریم، ی. (1389). رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(61)، 55-70.Aboody,D, & Kasznik R. (2000). CEO stock option awards and the timing of voluntary corporate disclosure. Journal ofAccounting and Economics, 29(1), 73-100.

  AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). (1992). Statement of Position Regarding Mandatory Rotation of Audit Firms of Publicly Held Companies.
  Arel, B., R., G. Brody R.G., & Pany K. (2005). Audit firm rotation and audit quality. The CPA Journal, 75(1), 36-39.
  Behn, B.K., Choi.J.H, & Kang T. (2008). Audit Quality and Properties of Analyst Earnings Forecasts. The Accounting Review, 83(2), 327-349.
  Boone, J. P., Khurana I.K, and Raman K.K.(2008). Audit firm tenure and the equity risk premium. Journal of Accounting Auditing and Finance, 23(2),115–140.
  Clarkson, P.M. (2000). Auditor quality and the accuracy of management earnings forecasts. Contemporary Accounting Research, 17(4), 595-622.
  Davis, R., Soo B, & Trompeter G.(2009). Auditor Tenure and the Ability to Meet or Beat Earnings Forecasts. Contemporary Accounting Research, 26 (2), 517–548.
  Gul, F.A., Fung S.Y, & Jaggi B.L.(2009). Earnings quality: Some evidence on the role of auditor tenure and auditors’ industry expertise. Journal of Accounting and Economics, 47 (2), 265–287.
  Hirts, E., Koonce L, and Vankataraman S. (2008). Management earnings forecasts: a review and framework. Accounting Horizons, 22(3,:315-338.
  Holthausen, R,& Watts R.(2001). The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard settings. Journal of Accounting and Economics, 31(3), 3-75.
  Lim, C-Y, and Tan H.T. (2010). Does auditor tenure improve audit quality? Moderating effects of industry specialization and fee dependence. Contemporary Accounting Research, 27(3), 923-957.
  Mansi S.A., Maxwell W.F. & Miller D.P.(2004). Does auditor quality and tenure matter to investors? Evidence from the bond market. Journal of Accounting Research, 42 (4), 755-793.
  Myers J.N., Myers L.A, & Omer C.T. (2003). Exploring the term of the auditor-client relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor rotation. The Accounting Review, 78 (3), 779-799.
  Nagar, V., Nanda D, and Wysocki P.(2003). Discretionary accruals and stock-based incentives. Journal of Accounting and Economics, 34(2), 283-309.
  Pownall, G., Wasley C, and Waymire G. (1993).The stock price effects of alternative types of management earnings forecasts. The Accounting Review, 68(3), 896-912.
  U.S. General Accounting Office (GAO). (2003). Public Accounting Firms: Required Study on the Potential effects of Mandatory Audit Firm Rotation, Washington, D.C: Government Printing Office.