بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ریسک نکول یکی از عواملی است که مطالعات انجام‎شده آن را بر ضریب واکنش سود اثرگذار دانسته‎اند. هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونۀ آماری پژوهش را 132 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1388 تا 1391 تشکیل می‎دهد. در این پژوهش برای اندازه‎گیری ریسک نکول از دو مقیاس نسبت اهرم و شاخص فالمر استفاده شده است. برای آزمون اثر ریسک نکول بر ضریب واکنش سود، رگرسیون معکوس بازده غیرعادی و سود غیرمنتظره به‎کار گرفته شده و اثر ریسک سیستماتیک و فرصت رشد بر ضریب واکنش سود کنترل شده است. شواهد پژوهش حکایت از وجود رابطۀ منفی و معنادار بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود دارد. نتایج گویای آن است که ریسک نکول، نه‎تنها برای اعتباردهندگان مهم است، بلکه برای سرمایه­گذاران نیز اهمیت داشته و در میزان واکنش آنها به اخبار خوب و بد سود حسابداری، اثر می‎گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Default Risk and Earning Response Coefficient (ERC)

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimi Kordlar 1
  • Zohreh Mohammadi Shad 2
1 Assistant Prof., Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D Accounting student, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the factors that previous studies have identified as an influential factor in Earning Response Coefficient (ERC) is default risk. The purpose of this study is to investigate the relationship between default risk and Earnings Response Coefficient in Tehran stock exchange during the years 1388 to 1391. This study used two proxies to measure default risk; leverage ratio and f-score. To test the effect of default risk on earnings response coefficients, reverse regression of abnormal returns and unexpected earnings is used and the effect of systematic risk and the growth opportunity on earnings response coefficients are controlled. The results of the study reveal a significant negative relationship between default risk and ERC. Results indicate that default risk is not only important for creditors, but it is also important for investors and affects their reaction to good and bad news from earning announcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cumulative abnormal return
  • default risk
  • Earnings response coefficient
  • systematic risk
  • unexpected earning