بررسی تأثیر عملکرد مدیران بر اظهارنظر حسابرس مستقل در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه کردستان، گروه حسابداری، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، شرکت مجتمع جهان فولاد غرب، حسابدار ارشد، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، کرمانشاه، ایران

چکیده

 گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ابزاری سودمند درنظر گرفته می‌شود؛ یکی از این عوامل که بر اظهارنظر حسابرس مستقل تأثیرگذار است، عملکرد مدیریت واحد تجاری است. پژوهش‌های انجام شده نیز حاکی از تأثیر عملکرد مدیریت بر اظهارنظر حسابرس مستقل است. هدف این پژوهش مطالعه‌ تأثیر عملکرد مدیریت از قبیل سودآوری، سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی‌ها بر گزارش حسابرس مستقل و بندهای شرط گزارش مشروط است. یافته‌های آزمون فرضیه‌ها حاکی از تأثیر معیار سود هر سهم بر گزارش حسابرس مستقل بوده، معیار سودآوری نیز بر بند شرط ثبت سرمایه‌گذاری به روش بهای تمام شده به جای ارزش ویژه تأثیر دارد. معیارهای سود هر سهم، نرخ بازده دارایی‌ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام همگی بر بند اخذ تأئیدیه گزارش مشروط حسابرس مستقل تأثیر دارد. باتوجه به یافته‌های پژوهش می‌توان بیان داشت، بهبود عملکرد مدیریت سبب کاهش صدور گزارش مشروط می‌شود؛ در نتیجه معیارهای حسابداری عملکرد مدیریت اظهارنظر حسابرس مستقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Manager’s Performance on Independent Auditor’s Opinion in Listed Companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Jamei 1
  • mehran halashi 2
  • abdullah hajiaidy 3
1 Assistant Prof., Accounting, University of Kordestan, Sanandaj, Iran
2 Msc, Accounting, Jahan Foulad Gharb Complex Co., Kermanshah, Iran
3 Msc, Accounting, Dep. of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract: The auditor’s report, in decision making process of financial statements’ users is considered as a profitable means; one of these effective factors on independent auditor’s opinion is management performance of entity. Moreover, performed studies indicate the effect of management performance on independent auditor’s opinion. The purpose of this study is investigating effectiveness of management performance, such as, profitability, dividend per share, the rate of return on owner’s equity, assets return rate, on independent auditor’s report and clauses of qualified report. Resultant findings of testing hypothesizes indicate that the effect of dividend per share measures on accepted report of independent auditor and, in addition, profitability scales has influenced   the clauses of investment entry by flat cost technique , instead of  net cost. Measures of dividend per share, assets return rate, and the rate of return on owner’s equity altogether, affect the clause of taking verification of qualified report of independent auditor. According to research findings, one can state, improving management performance will reduce issuing qualified report. As a result, measures of accounting of management performance will affect the independent auditor’s opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independent Auditor\'s Opinion
  • Management Performance Index
  • Audit report
اصلانی‌حامی، ا. (1384). نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت. مدیریت تدویناستانداردها سازمانحسابرسی، 159.
اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ‌ﻛﺮدﻟﺮ، ع.، ﺳـﻴﺪی، ع. (1387). ﻧﻘـﺶ ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣـﺴﺘﻘﻞ در ﻛـﺎﻫﺶ اﻗـﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری. ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، 54، 3-16.
بنی‌مهد، ب. (1390). بررسی عوامل تأثیرگذار بر اظهارنظر مقبول حسابرس. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 13.
رﺟﺒﻲ، ر. ا.، ﻣﺤﻤﺪی ﺧـﺸﻮﻳﻲ، ح. (1387)، ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ و ﻗﻴﻤـﺖ‌ﮔـﺬاری ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، 53، 52-35.
ﺳﺠﺎدی س.ح.، ﻧﺎﺻﺢ، ل. (1382). ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻـﻮرت‌ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ­ﻫﺎیﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، 33، 65-91.
ﺳﺠﺎدی س.ح.، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ‌ﻣﻨﺪ، م. (1384). ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﻨﺪه اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، 40، 61-81.
Abu Thahir, A.N., Abdul Wahid, E., Nazatul Faiza, S., Nazri, Mohammad Hudaib, S.M. (2006). Auditor- Client relationship : the case of tenure and auditor switching in Malaysia. Managerial Auditting Journal, 21(7), 724-737.
Beasley, S. M, Carcello, J. V., & Hermanson, D. R. (1999). Fraudulent financial reporting: 1987–1997: an analysis of US public companies, Research Report, COSO.
Bell, T., & Tabor, R. (1991). Empirical analysis of audit uncertainty qualifications. Journal of Accounting Research, 29, 350–370.
Cano-Rodriguez, Manuel. (2010). Big auditor, private firms and accounting conservatism. Spanish Evidence. European Accounting Review, 19, 131-159.
Geiger Marshall A., K. Raghunandan, & Dasaratha V. Rama. (2005). Recent changes in the association between bankruptcies and prior audit opinions. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 24(1), 21.35.
Hudaib, M., & Cooke T.E. (2005). The Impact of managing director changes and financial distress on audit qualification and auditor switching. Journal of Business Finance&Accounting, 32(9), 1703-1739.
Ireland, J. (2003). An empirical investigation of determinants of audit reports in the UK. Journal of Business Finance & Accounting, 30(7 & 8), 975–1015.
Keasey, K., Watson, R., & Wynarzcyk, P. (1988). The small company audit qualification: A preliminary investigation. Accounting and Business Research, 18(72), 323–333.
Lai Kam-Wah. (2009). Audit opinion and disclosure of audit fees. Journal of Accounting & Finance, 24(1), 91-114.
Laitinen, E. K., & Laitinen, T. (1998). Qualified audit reports in Finland: Evidence from large companies. European Accounting Review, 7(4), 639–653.
Levitan, A.S. & J.A. Knoblett (1985). Indicators of expectations to the going-concern assumption. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 5(1), 26-39.
Li Dan (2010). Does auditor tenure affect accounting Conservatism? Further evidence. Journal of Accounting & Public Policy, 29(3), 226-241.
Monroe, G. & The, S. (1993). Predicting uncertainty audit qualifications in atistralia using publicly available information. Accounting and Einance, 33(2), 79-106.
Mutchler, J.E. (1984). Auditors' Perception of the going-concern opinion decision. Auditing: A Journal of Practice and Theoiy, 3(2), 17-30.
Spathis, T. (2003). Audit qualification, firm litigation, and financial information: an empirical analysis in greece. International Journal of Auditing, 7(1), 71-85.
Sundgren Stefan (2003). Auditor choices and auditor reporting practices: evidence from Finnish small firms. The European Accounting Review, 7(3), 441-65.
Walker, M., (2003). Principal/agency theory when some agents are trustworthy, Accounting and Finance Working Paper, Manchester: Manchester Business School, Manchester University.