بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی سازوکار‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی است. در این پژوهش، ارزش ایجاد شده برای سهامداران با استفاده از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه‎گیری شده است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بُعد روش‎شناسی از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه‎گیری حذف سیستماتیک، 69 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‎اند. دوره زمانی پژوهش سال‎های 1385 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه‎های صورت‎بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره‎گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی، ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Relationship between Corporate Governance with Created Shareholder Value (CSV) and Economic Value Added (EVA)

نویسندگان [English]

  • Rasool Baradaran Hassanzadeh 1
  • Younes Badavar Nahandi 1
  • Ghader Hossein Babaei 2
چکیده [English]

Subject of this paper is surveying of the relationship between some of the corporate governance mechanisms and created shareholder value (CSV) and economic value added (EVA). In this study, the created shareholders value measured by using Fernandez (2001) model and Economic value added measured by using Stewart (1982) model. The goal of this research is application and the type of research methodology is correlation. This study statistic population is firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE), has been chosen during the years 2006 to 2010. To test hypotheses as classified multivariate regression advantage is backward elimination. The results show that the eight corporate governance mechanisms studied in this research, four mechanisms (government influence and government property, the amount of institutional shareholder ownership, capital structure and amount of free float) are related with created shareholders value. Also The eight corporate governance mechanisms of reviewed in this study 3 mechanisms (government influence and government property, institutional shareholder ownership rate and the amount of free float) are related with economic value added.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Economic Value Added
  • Shareholder Value Added