دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، شهریور 1389 (59 بررسی‌‌‌های حسابداری و حسابرسی)