رابطه‌ی ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌‌های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه تهران

چکیده

سرمایه‌گذاران همواره تمایل دارند تا ازمیزان موفقیت مدیران در به‌کارگیری از سرمایه‌ی آن-ها آگاهی یابند. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم‌ترین اهداف شرکت‌ها محسوب می‌شود و سیستم‌های ارزیابی عملکرد ابزارهایی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیران به‌شمار می‌رود. در پژوهش حاضر ارتباط دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی وسود هر سهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی برارزش (ارزش افزوده اقتصادی) با ارزش افزوده بازار شرکت‌ها در فاصله‌ی زمانی 1385-1379 مورد بررسی قرار گرفته‌است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شرکت‌ها وجود دارد، اما بین نرخ بازده دارایی‌ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship among EVA, Profitability Ratios and Market value added of listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahmood Yahyazadehfar 1
  • Shahabeddin Shams 1
  • Seiyed Jafar Larimi 2
چکیده [English]

Investors tend to know the degree of success of managers in applying their wealth. Due to high sensitivity of investors to the performance of companies wealth is one of the most important objectives of the companies and the performance appraisal systems are useful tools for appraisal evaluation of the manager's performance. In this paper, the competition between traditional performance appraisal criteria (return on equity, return on assets and earning per share) and value based performance appraisal criteria (Economic Value Added) was concerned in order to appraise the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange during 1379-1385. The results indicate Return on Equity (ROE) and Economic Value Added (EVA) has a significant effect on market value added of stocks, but there is no significant relationship among Return on Assets (ROA) and Earning per Share (EPS) and market value added (MVA).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning Per Share
  • Economic Value Added
  • Market value added
  • Return on assets
  • Return on equity