چالش‌‌ها، موانع و ساز وکارهای نظام‌های بودجه‌ریزی در آموزش عالی: مطالعه‌ی موردی: دانشگاه تهران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور بررسی « چالش‌ها و راهکارهای رفتاری، معنایی و محیطی بودجه ریزی در نظام آموزش عالی «مطالعه‌ی موردی:دانشگاه تهران» در کانون توجه قرار گرفت، روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و از آن‌جا‌که اکتشافی به شمار می‌آید ، فاقد فرضیه و در بردارنده‌ی سؤال است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که در بین صاحبنظران و کارشناسان بودجه دانشگاه تهران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و استنتاجی استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که «بیشتر وقت مسئولان دانشگاه و دانشکده‌ها صرف چانه‌زنی، در زمان تخصیص اعتبار و اخذاعتبارات دریافتی است، چانه‌زنی برای دریافت اعتبار کارشناسان بودجه را به فعالیت‌های سیاسی سوق می‌دهد» که چالش رفتاری به شمار می‌آید «عدم شفافیت و تضاد در قوانین بودجه کشور از جهت اصطلاحات، عبارات و تعدد قوانین مربوط» مهم‌ترین مشکل معنایی در نظام بودجه‌ریزی دانشگاه است، دیگر آن‌که رعایت نکردن فصل کاری در ابلاغ تخصیص بودجه‌های عمرانی مهم‌ترین مشکل محیطی آن است، که نظام بودجه‌ریزی دانشگاه با آن مواجه است. مهم‌ترین مشکل نیز عدم تخصیص کامل بودجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges, Problems, and Guidelines of Budgeting Systems in Higher Education, case study: "University of Tehran"

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Amiri
  • Seyed Mohammad Moghimi
  • Fatemeh Ghorbani
چکیده [English]

In order to study challenges and problems behavioural, semantic and environment of budgeting in high education system " case study" University of Tehran, The research is done on the basis of exploratory-descriptive survey method because of descriptive methoed, This research uses questions against assumptions, Measurement tool is questionnaire in which among Budget experts of University of Tehran, , Research and Technology, Deputy of planning and strategic supervision of president and university of medical sciences.
For analysis of research findings, both descriptive and inferential statistics have been used.
The results obtained from this research showed that :
- The most important behavioral problem with budgeting section of University of Tehran confront is"Bowgaining of manager´s and experts in Tehran university in order to recieved of more credits".
- The most important semantic challenges with budgeting section of University of Tehran confront is "Unclear and confilict in laws of Iran budget which causes to intrest impression and different performances."
- The most important environmental challenges is Lack of o perfect budget allocation .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocative
  • Challenges Behavioural
  • Performance Budgeting
  • Semantic and Environment