بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت‌های رشد آتی شرکت ها

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

امروزه در سرتاسر جهان شرکت ها در عرصه‌ی رقابت برای به‌دست آوردن سهم بازار، تلاش می‌کنند تا بتوانند سهم فروش محصولات خود را نسبت به رقبا افزایش دهند. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1385، تلاش می‌نماید تا به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش‌گذاری عایدات و فرصت‌های رشد آتی بپردازد. این اطلاعات از صورت‌های مالی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی هم‌چون نرم‌افزار تدبیر پرداز استخراج شده اند. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از تکنیک‌های آماری رگرسیون چندگانه و ساده بهره گرفته شد. در ابتدا با ایجاد دو معیار سنجش برای تغییرات سهم بازار ( تغییر در سهم بازار شرکت در فاصله‌ی بین دوره‌ی جاری و گذشته، روند تغییرات سهم بازار در طی سه دوره) به بررسی نقش این دو معیار در رابطه‌ی بین عملکرد جاری و عملکرد آتی پرداخته شد. نتایج بازگوکننده‌ی این بود که رابطه ی بین عملکرد جاری و آتی به‌طور معناداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه تا سه سال آینده تداوم می‌یابد. هم‌چنین به‌منظور ارزیابی تأثیر تغییرات سهم بازار بر عملکرد جاری از دو مدل بازده پیش‌بینی نشده و قیمت استفاده شد که نتایج بازگوکننده‌ی این بود که مربوط بودن سودهای جاری با ارزش، با رشد در سهم بازار افزایش می‌یابد. اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فرصت‌های رشد رابطه-ی معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the relation between market share changes and valuation of future earnings and growth opportunities

نویسندگان [English]

  • Hassanali Sinayi 1
  • Fatemeh Rashidi Zad 2
چکیده [English]

Nowadays, around the world, in the competition for gaining market share, companies are trying to increase their share of sales against their competitor's. This research investigates the effects of market share changes on the market’s valuation of future earnings and growth opportunities. This study was conducted for the time span of 2001-2006 using a sample of 168 among companies that listed in Tehran Stock Exchange (TSE). This paper develops two measures of market share and assesses the valuation implications of a firm's change in market share and the momentum and direction of that change, for current and future performance. The results show that the link between current performance and future performance is significantly enhanced in the presence of market share gains. Further, this relation holds for up to three years into the future. In addition, this study employs two models to assess the current valuation implications of a firm's change in market share and momentum for current performance using unexpected returns and price models. The results find evidence consistent with current earnings being more value relevant when accompanied by growth in market share. But, this research indicates that there is no significant relation between market share changes and future growth opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings response coefficient
  • growth opportunities
  • Market Share Changes
  • value relevance