بررسی روش‌های سود باقی‌مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه‌ی شرکت در بازار سرمایه

نویسندگان

دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

این پژوهش به بررسی روش‌های سود باقی‌مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه‌ی شرکت‌ها و مقایسه با میانگین ارزش شرکت‌ها در اولین عرضه در بورس اوراق بهادارپرداخته است . فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های مقایسه دو میانگین t و میانگین رتبه‌ی علامت دار (ویلکاکسون) و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بررسی نتایج پژوهش بازگوکننده‌ی آن است، که بین میانگین ارزش منصفانه شرکت‌ها با استفاده از روش سود باقی‌مانده و میانگین ارزش شرکت‌ها در اولین عرضه‌ی سهام تفاوت معناداری وجود ندارد. در‌حالی‌که بین میانگین ارزش منصفانه روش-های جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در مقایسه با میانگین ارزش شرکت‌ها در اولین عرضه‌ی سهام، تفاوت معناداری وجود دارد. افزون براین، بین میانگین ارزش منصفانه شرکت‌ها مبتنی بر روش‌های سود باقی‌مانده و جریان نقد تنزیل شده و نیز مبتنی بر روش‌های جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. در مقابل، بین میانگین ارزش منصفانه‌ی شرکت‌ها مبتنی بر روش‌های سود باقی‌مانده و تعدیل سود تفاوت معنا‌داری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Residual Earnings, Discounted cash flow and Adjusted earning methods for achieving Fair value in Capital Market

نویسندگان [English]

  • Yadollah Tariverdi
  • Reza Daghani
چکیده [English]

This paper investigate Residual Earnings, Discounted cash flow and adjusted earnings methods for achieving fair value and comparing with value of companies on Initial public offering in Tehran stock exchange(TSE) . Research hypotheses have been tested by t-student, Wilcox on signed-rank and R-square (parametric or Nonparametric) Statistics. The conclusions of this research indicate, there isn’t a significant difference between fair value of companies based upon Residual earning procedure and average fair values of companies on Initial public offering, but there is a significant difference between estimated values by discounted cash flow and adjusted earning procedures comparison with average value of companies on initial public offering. Moreover, There isn’t a significant difference between fair values of companies based upon Residual earning and discounted cash flow and also discounted cash flow and adjusted earning procedures. In the other hand, there is a significant difference between fair value of companies based upon Residual earning and adjusted earning procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjusted Earning
  • Average Value of Companies
  • Discounted Cash Flow
  • Fair value
  • Residual Earnings