رابطه‌ی قراردادهای بدهی و اندازه‌ی شرکت با محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش رابطه‌ی اندازه‌ی شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه‌کاری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری از سه معیار مبتنی بر اقلام تعهدی، مبتنی بر ارزش بازار، و رابطه بازدهی سهام و سود استفاده شده است. هم‌چنین برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 85-1382 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌های پژوهش بیانگر این است که رابطه‌ی مثبت معناداری بین بدهی و محافظه‌کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. هم‌چنین، رابطه‌ی منفی اندازه‌ی شرکت و محافظه‌کاری تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار مورد تأیید قرار گرفت، بنابراین در کل نمی‌توان استنباط کرد که بین اندازه‌ی شرکت و محافظه‌کاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Debt Contracts, Firm Size, and Conservatism among listed Firms in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Kaveh Mehrani
  • Jalal Vafi Sani
  • Mohammad Hallaj
چکیده [English]

In this study we investigated the relationship between firm size, debt contracts, and conservatism in Tehran Stock Exchange. Conservatism is measured using three proxies based on accruals, based on market, and the relationship between earning and stock returns. By use of ordinary least square regression method, 85 listed firms in Tehran security exchange during years 1382-85 have been examined.
The findings revealed that, using accrual and market based measures, there was a significant positive relationship between debt ratio and conservatism. Also, a negative relationship between firm size and conservatism exists only when using market based measure; therefore, based on our results, the conclusion that there is a significant negative relationship between firm size and conservatism cannot be generally drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Debt Contracts
  • Firm Size
  • Tehran Security Exchange