دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 279955، مهر 1389 (60 بررسی‌‌‌های حسابداری و حسابرسی)