دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 62، دی 1389، صفحه 1-116 (بررسی‌های حسابداری و حسابرسی)