تبیین قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‌ای: مقایسه تطبیقی مدل‌ها

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به معرفی مدل نوینی از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای به نام مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‌ای تجدید نظرشده (R-CAPM) پرداخته می‌شود. برای این منظور، ابتدا درجه اهرم اقتصادی، یعنی اثرات اختلالات اقتصادی که شامل پنج متغیر کلان اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، صادرات و هزینه مالی است، بر روی فروش شرکت‎ها اندازه‌گیری و از این طریق ضریب حساسیت بتا را محاسبه کرده و به‌دنبال آن با دستیابی به مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‌ای تجدید نظرشده، بازده مورد انتظار به‌صورت واقعی محاسبه، سپس پیش‌بینی می‌شود و جهت سنجش توان تبیین این مدل را با سایر مدل‌های قیمت‌گذاری اعم از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای کاهشی و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای تعدیل شده برای 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 8 ساله مورد مقایسه قرار داده و با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون‌هایی نظیر فریدمن، ویلکاکسون داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‌ای تجدید نظرشده با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ما در مقایسه با سایر روش‌های قیمت‌گذاری در پیش‌بینی ریسک و بازده دارای توان تبیین بالاتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Capital Asset pricing: Comparison between Models

نویسندگان [English]

  • Fraydon Rahnamay Roodposhti 1
  • Zahra Amirhosseini 2
چکیده [English]

In this paper, we will intend to introduce a new model of capital asset pricing model which is called Revised Capital Asset Pricing Model. First we calculate degree of economic leverage. We investigate five economical variables (Inflation rate, financial expenditure, unemployment rate, exchange rate and export) for calculating DEL. Then by combining Capital Assets Pricing Model with leverages (financial, operational and economic leverages), we found a new model which in title Revised CAPM (R-CAPM) and compared the model with traditional CAPM, Downside capital asset pricing model and Adjusted capital asset pricing model.
We compared these models through experimental testing, for the case of 67 firms listed on the stock exchange of Iran for the period 2000-2007. For testing the research hypotheses, liner regression, Friedman and Wilcoxon Test is used. After theoretical conceptual studies, it was confirmed that there is a meaningful difference between measures of the R-CAPM expected return and the other models expected return. The best model which can use for predicting expected return in Iran stock exchange market is R-CAPM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degree of economic leverage
  • Return
  • Revised Capital Asset Pricing Model
  • risk