تأثیر متغیرهای حسابداری و ویژگی‌های شرکت بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، ایران

2 دانشیار حسابداری دانشگاه تیلورز، مالزی

چکیده

هدف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، کسب بازده معقول است و بازده سهام از دو بخش تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتی تشکیل می‌شود. بنابراین، قیمت سهام (یا تغییرات آن) یکی از معیارهای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش سهام است. در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین متغیرهای حسابداری، ویژگی‌های شرکت و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. برای این منظور نمونه‌ای مشتمل بر 92 شرکت در طی سال‌های 1380-1386 انتخاب شده است. متغیرهای حسابداری مورد بررسی شامل ارزش دفتری هر سهم، بازده دارایی‌ها، گردش دارایی‌ها، جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود هر سهم است. ویژگی‌های شرکت‌های مورد بررسی شامل قیمت سهام دوره قبل، اندازه شرکت و مدت فعالیت شرکت است. در این پژوهش از روش برآوردیابی حداکثر درستنمایی با اثر تصادفی برای داده‌های تابلویی و روش بیز سلسله‌مراتبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بین قیمت سهام و سه متغیر سود هر سهم، بازده دارایی و قیمت سهام دوره قبل رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و سه متغیر جریان نقد عملیاتی هر سهم، مدت فعالیت شرکت و نسبت گردش دارایی بر قیمت سهام تأثیری ندارند، اما بین قیمت سهام و اندازه شرکت رابطه‌ای معکوس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Accounting Variables and Firm’s Characteristics on Stock prices of Companies Listed in TSE

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahimi 1
  • Ali Saeedi 2
چکیده [English]

The purpose of investment in common stock is earning a reasonable return. The stock return is comprised of two parts, capital gain yield and dividend yield. Therefore, the stock price or the price change portion of a stock's return is a criterion in common stock investment decisions. This research investigates the relationships between accounting variables and companies’ features and stock prices of the companies listed in Tehran Stock Exchange. For the investigation, we obtained a sample of 92 companies for years 1380-1386. We study the accounting variables of: book value per share, return on assets, assets turnover ratio, operating cash flow per share, earnings per share. The companies’ features that we investigate are prior period stock price, company size, and age of the company. This research uses a hierarchical Bayesian model and maximum likelihood estimation of the random effects model. The results show that there are positive relationships between stock price and the three variables of earnings per share, return on assets, and prior period stock price. Also the results show no relationships between stock price and the variables of operating cash flow per share, age of the company, and assets turnover ratio, however, there is a negative relationship between stock price and company size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting variables
  • Hierarchical Bayesian method
  • panel data
  • Stock Price