بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)

نویسندگان

1 دانشیارگروه حسابداری دانشگاه مازندران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

این مقاله به‌طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت‎های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانک‎ها متمایل است، با این حال بانک‎ها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت‎ها دارند. بنابراین، آن‌ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجه‌کنند. از این‌ رو انتظار می‌رود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل می‌شود و کیفیت حسابرسی شرکت‎ها وجود داشته باشد. یافته‌های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی ‌داده‌های ‌ترکیبی ‌با استفاده‌از نرم‌افزار Eviews‌،‌ نشان‌می‌دهد که ‌وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن‌ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت‎های عضو نمونه دارد در حالی‌که کیفیت حسابرسی این‌گونه تأثیر را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Corporate Governance, and Audit Quality on Cost of Debt Financing

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpour 1
  • Mohammad Kashanipoor 2
  • Mohammad Reza Shojaei 3
چکیده [English]

: This paper show the effect of corporate governance and audit quality on the credit cost of listed companies in Tehran stock exchange. Financing system in Iran is bank oriented, but banks and other financial institutions have little share in corporate governance structure of companies. So they may attend about the controlling quality and quantity procedures exerted and also the quality of financial reporting. Therefore it is expected an adverse relation between cost of debt and quality of corporate governance which result from efficient monitoring of the board of directors and institutional block shareholders and audit quality. Our result on the basis of the 119 companies of Tehran stock exchange between years 1382 to 1387, and using pool data regression method with Eviews3 program, shows that existence of the institutional block shareholders in shareholders composition of the company and efficient monitoring of them has a meaningful decreasing effect on the cost of debt of the statistical companies, but the audit quality has no effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Cost of debt financing
  • independent director's
  • Corporate governance